E-mail pre zasielanie odborných článkov:

[email protected]

V prípade, že článok nie je vyžiadaný, odporúčame jeho tému prekonzultovať vopred s redakciou:

Ing. Pavel Zubal, šéfredaktor
telefón: +421 918 857 146

Ing. Tomáš Baran, redaktor
telefón: +421 905 405 995

Technické požiadavky

NASTAVENIE TEXTU MS WORD

Font: Courier New
Veľkosť: 12
Riadkovanie:  1
Zarovnanie:    vľavo

ROZSAH

Jedna strana v časopise sa rovná trom stranám (7000 znakov) písaným podľa hore uvedeného nastavenia. V prípade tabuliek, grafov a fotografií treba príslušný počet riadkov odrátať (napr.: 1 fotografia 20 riadkov – 1000 znakov). Titulky a medzititulky písať zásadne malými písmenami. Výnimku tvoria materiály, kde vyslovene majú byť niektoré pasáže verzalom (reklamy a pod.). Titulok článku by mal byť maximálne na 1 riadok.

FOTOGRAFIE

Fotografie v elektronickej forme zasielajte vo formáte jpg., png., prípadne pdf. Veľkosť min. 250 kB. Je potrebné ich zaslať v osobitnom súbore (nevkladať do Wordu).

TABUĽKY

Tabuľky zasielajte v MS Excel alebo v MS Word. Tabuľky dávať na koniec textu. Musia mať svoj názov alebo označenie (napr.: Tab. č. 1), v druhom prípade má byť na ňu odvolanie v texte.

GRAFY

Grafy zasielajte v MS Excel.

Pokyny pre autorov