Trendy vo výskume a pestovaní ekologických plodín

Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje modernú formu obhospodarovania pôdy bez používania priemyselných hnojív, chemických prípravkov, postrekov, hormónov a umelých látok. Je založené na zásadách etického prístupu k chovaným zvieratám (welfare), ochrane životného prostredia, zachovania biodiverzity (rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov), šetrení neobnoviteľných zdrojov, ochrane zdravia populácie, ale i udržaní zamestnanosti v poľnohospodárstve a na dedine. V systéme ekologického poľnohospodárstva dnes hospodári okolo 2,7…

Včelárstvo a poľnohospodárstvo

Najvyšší počet včelárov a včelstiev na Slovensku bol v roku 1989, kedy bolo registrovaných takmer 39 00 včelárov s takmer 475 000 včelstvami, po tomto roku začal v dôsledku politicko-ekonomických zmien klesať až do roku 2003, resp. 2007. V roku 2003 bol na Slovensku zaznamenaný najnižší početný stav včelstiev – 192 000, v roku 2007 zas najnižší počet registrovaných včelárov –  13 780. Od roku…

Aspekty skladovania poľnej zeleniny

Pre zabezpečenie poľnej zeleniny pre konečných spotrebiteľov a spracovateľov je dôležitá nielen celková agrotechnika počas vegetačného, ale i mimovegetačného obdobia, ale aj systém podmienok pre jej skladovania.    V prípade skladovania koreňovej zeleniny so zameraním na petržlen, mrkvu a paštrnák je zber realizovaný špeciálnymi zberačmi, ktoré vyoranú zeleninu vyťahujú, zbavujú vňate a bez odhlinenia a čistenia…

Poškodzovanie plodín lesnou zverou

Čierna zver na území tak Českej, ako aj Slovenskej republiky je pôvodným druhom, ktorého početnosť sa v priebehu doby značne menila. Odlov čiernej zveri bol až do konca II. svetovej vojny iba sporadický. Od jej ukončenia dochádza nie len v Československu, ale aj v celej Európe ku zvýšeniu stavov, čo má okrem iného za následok…

Klimatická zmena a jej možné dôsledky

Klimatickú zmenu ovplyvňuje rad faktorov, ktoré súvisia jednoznačne s činnosťou človeka (emisia skleníkových plynov a aerosólov do atmosféry, zmeny vo využívaní krajiny…). Zdá sa, že človekom vyvolaná klimatická zmena má v ostatných desaťročiach už väčší podiel na celkových klimatických zmenách ako prirodzené faktory. Skutočne viditeľné prejavy a dôsledky klimatickej zmeny ale neprichádzajú z roka na…

Ekologizácia agrárnej krajiny zvyšovaním biodiverzity?

Intenzifikácia rastlinnej výroby priniesla do poľnohospodárskej krajiny významné zmeny. Výroba sa orientuje na úzky okruh pestovaných plodín, lebo prinášajú najvyššiu rentabilitu. Moderné agrochemikálie zabezpečujú potrebné živiny v optimálnom pomere a chránia rastliny pred chorobami a škodcami. Z krajiny sa však vytrácajú jednotlivé prírodné zložky, ktoré kedysi tvorili jej pevnú súčasť.  Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre v rámci výskumnej…

História používania insekticídov

Ľudia sa už od nepamäti snažili chrániť porasty poľnohospodárskych plodín pred nebezpečenstvom v podobe chorôb, burín a škodcov. Postupne objavovali účinky prírodných látok proti týmto nebezpečenstvám. V dávnej minulosti sa využívali anorganické látky ako síra alebo extrakty, odvary a oleje z rôznych rastlín. Rozvoj chémie a priemyslu umožnil vyvíjať syntetické analógy týchto prírodných látok, ktoré…

Entomopatogénne huby v integrovanej ochrane rastlín

Od vzniku poľnohospodárstva začal človek upravovať krajinu k svojmu obrazu a zasahoval tak do jej prirodzeného vývoja. Sejba jedného botanického druhu na veľkých plochách však vyvoláva spätnú reakciu prírody, ktorá má prirodzenú schopnosť vracať sa naspäť do druhovo bohatej skladby rastlinného spoločenstva. Jedným z dôsledkov „boja“ prírody proti veľkým pestovateľským plochám monokultúr je premnoženie niekoľkých…

Faktory, ktoré znižujú úrodnosť porastov počas zimného obdobia

Rastliny bývajú počas zimy vystavené účinku nízkych teplôt, snehovej pokrývky, ľadovej vrstvy, vyťahovania, zaplavenia vodou alebo zimného sucha.Vplyvom nízkych teplôt dochádza k tvorbe kryštálov ľadu v pletivách rastlín. Ak je pokles teplôt postupný, nie náhly, tvorí sa ľad mimo protoplastu. Ďalší pokles teplôt postupne odvodňuje, až mechanicky deformuje dehydratovanú protoplazmu, zvyšuje koncentráciu zlúčenín v bunke a obmedzuje intenzitu biochemických reakcií. Dochádza…

Názory na rozširovanie pestovania geneticky modifikovaných plodín

Pestovanie výkonných odrôd a optimalizácia produkčného procesu cestou racionálnej minerálnej výživy podľa reálnej potreby porastu (v dávke živín a termíne aplikácie hnojiva) a ochrany porastu proti burinám, chorobám a škodcom umožňuje racionálnu intenzifikáciu pestovania. Nezávisle od existujúcich, často protikladných názorov pridržiavame sa stanoviska, že techniky a technológie génového inžinierstva predstavujú novú, priam revolučnú formu cielenej…