Obranné mechanizmy odolnosti rastlín na amoniakálnu toxicitu

Zvýšená koncentrácia amoniaku, ktorá presahuje fyziologické limity je toxická nie iba pre živočíšne bunky, ale aj pre rastliny, preto pestovateľ pri aplikácii amoniakálnych hnojív a močoviny musí rátať s týmto fenoménom.   V procese evolúcie živých organizmov v rastlinách na rozdiel od živočíchov sa sformoval viacúrovňový obranný mechanizmus voči amoniakálnej toxicite, ktorý je prezentovaný: – enzymatickým systémom imobilizácie amoniaku…

Päť tipov ako začať s No-Till

Zmena spôsobu hospodárenia z konvenčného na konzervatívne (pôdoochranné) prináša množstvo výhod, ale aj nástrah. Redakcia časopisu FARMER Weekly požiadala nezávislého odborníka na pôdnu biológiu Mikeho Harringtona, aby sa s nami podelil o to, ako zabezpečiť, aby tento proces prebehol hladko. V svojej odpovedi rozdelil túto problematiku do piatich oblastí. Najskôr si však charakterizujme konzervatívne poľnohospodárstvo.…

Aspekty trvalej udržateľnosti poľnohospodárstva

Podľa jednoduchej definície OECD je možné za udržateľné agroekosystémy (Sustainable agroecosystems) považovať také, ktoré uspokojujú potreby súčasnosti a neobmedzujú potreby budúcich generácií. O niečo presnejšie je nasledujúce definovanie : „Udržateľné poľnohospodárske a potravinárske systémy sú ekonomicky životaschopné, uspokojujú potreby spoločnosti v zabezpečovaní potravy, pričom uchovávajú a zlepšujú prírodné zdroje a kvalitu prostredia pre budúce generácie“. Z týchto definícií  je zrejmé,…

Trendy vo výskume a pestovaní ekologických plodín

Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje modernú formu obhospodarovania pôdy bez používania priemyselných hnojív, chemických prípravkov, postrekov, hormónov a umelých látok. Je založené na zásadách etického prístupu k chovaným zvieratám (welfare), ochrane životného prostredia, zachovania biodiverzity (rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov), šetrení neobnoviteľných zdrojov, ochrane zdravia populácie, ale i udržaní zamestnanosti v poľnohospodárstve a na dedine. V systéme ekologického poľnohospodárstva dnes hospodári okolo 2,7…

Včelárstvo a poľnohospodárstvo

Najvyšší počet včelárov a včelstiev na Slovensku bol v roku 1989, kedy bolo registrovaných takmer 39 00 včelárov s takmer 475 000 včelstvami, po tomto roku začal v dôsledku politicko-ekonomických zmien klesať až do roku 2003, resp. 2007. V roku 2003 bol na Slovensku zaznamenaný najnižší početný stav včelstiev – 192 000, v roku 2007 zas najnižší počet registrovaných včelárov –  13 780. Od roku…

Aspekty skladovania poľnej zeleniny

Pre zabezpečenie poľnej zeleniny pre konečných spotrebiteľov a spracovateľov je dôležitá nielen celková agrotechnika počas vegetačného, ale i mimovegetačného obdobia, ale aj systém podmienok pre jej skladovania.    V prípade skladovania koreňovej zeleniny so zameraním na petržlen, mrkvu a paštrnák je zber realizovaný špeciálnymi zberačmi, ktoré vyoranú zeleninu vyťahujú, zbavujú vňate a bez odhlinenia a čistenia…

Poškodzovanie plodín lesnou zverou

Čierna zver na území tak Českej, ako aj Slovenskej republiky je pôvodným druhom, ktorého početnosť sa v priebehu doby značne menila. Odlov čiernej zveri bol až do konca II. svetovej vojny iba sporadický. Od jej ukončenia dochádza nie len v Československu, ale aj v celej Európe ku zvýšeniu stavov, čo má okrem iného za následok…

Klimatická zmena a jej možné dôsledky

Klimatickú zmenu ovplyvňuje rad faktorov, ktoré súvisia jednoznačne s činnosťou človeka (emisia skleníkových plynov a aerosólov do atmosféry, zmeny vo využívaní krajiny…). Zdá sa, že človekom vyvolaná klimatická zmena má v ostatných desaťročiach už väčší podiel na celkových klimatických zmenách ako prirodzené faktory. Skutočne viditeľné prejavy a dôsledky klimatickej zmeny ale neprichádzajú z roka na…

Ekologizácia agrárnej krajiny zvyšovaním biodiverzity?

Intenzifikácia rastlinnej výroby priniesla do poľnohospodárskej krajiny významné zmeny. Výroba sa orientuje na úzky okruh pestovaných plodín, lebo prinášajú najvyššiu rentabilitu. Moderné agrochemikálie zabezpečujú potrebné živiny v optimálnom pomere a chránia rastliny pred chorobami a škodcami. Z krajiny sa však vytrácajú jednotlivé prírodné zložky, ktoré kedysi tvorili jej pevnú súčasť.  Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre v rámci výskumnej…

História používania insekticídov

Ľudia sa už od nepamäti snažili chrániť porasty poľnohospodárskych plodín pred nebezpečenstvom v podobe chorôb, burín a škodcov. Postupne objavovali účinky prírodných látok proti týmto nebezpečenstvám. V dávnej minulosti sa využívali anorganické látky ako síra alebo extrakty, odvary a oleje z rôznych rastlín. Rozvoj chémie a priemyslu umožnil vyvíjať syntetické analógy týchto prírodných látok, ktoré…