NAJ NAŠE POLE a SLOVENSKÝ CHOV

Výsledky najlepších pestovateľov a chovateľov za rok 2018

Pomôžte nám vyplnením formuláru zostaviť tabuľky najlepších
dosiahnutých hektárových úrod za rok 2018.
Vyplniť formulár

V NAJNOVŠOM ČÍSLE AJ O TÝCHTO TÉMACH:

Regulácia burín v repke

Program VADEMECUM

Entomofauna v porastoch maku

Obrábanie ťažkých pôd

Liečivé rastliny

ViacPredplatné
Špeciálne plodiny

Pestovanie facélie vratičolistej

Jednou z nových plodín starého kontinentu je Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth., jednoročná borákovitá rastlina severoamerického pôvodu. Facélia je osobitne cenená pre svoju vynikajúcu medonosnosť, má dlhú dobu kvitnutia a meduje aj pri nízkych teplotách. Za mlada (do kvitnutia) a za čerstva (zavädnutá horkne) je táto fytomasa  vhodná aj na skrmovanie alebo spásanie (nie na seno). Neskôr je…

Čítať viac
Výživa

Moderné metódy diagnostikácie stavu výživy pre potreby hnojenia

Predikcia potreby hnojenia dusíkom nie je absolútna, viaceré údaje vykazujú určitú hladinu premenlivosti. Osobitne to platí pre tvorbu mobilných zdrojov  Nan v pôde, ktoré sa počas vegetácie významne menia (od 40 kg/ha do 150 kg/ha). Značnú variabilitu vykazuje i hodnota koeficientu využiteľnosti dusíka porastom (od 40 % do 80 %). I napriek tomu predložená bilančná metodika diagnostikácie…

Čítať viac
Buriny

Striedanie plodín, úroda a zaburinenosť pšenice ozimnej

V súčasnosti sú burinové spoločenstvá našich polí druhovo pomerne obmedzené. Terajšia úroveň zaburinenia je tvorená všeobecne rozšírenými taxónmi. Na ústupe sú buriny, ktorým moderná úroveň agrotechniky obmedzuje ich prirodzenú existenciu. Zvyšuje sa podiel druhov s vysokou škodlivosťou, s vysokou úrovňou nákladovosti pri ich regulácii a druhov obťažne ničiteľných. V súčasnosti k hospodársky najvýznamnejším druhom burín pšenice ozimnej na našich poliach patria…

Čítať viac
Pôda

Je zhutnenosť pôdy povinná daň za jej obrábanie?

V súčasnosti, v trhovej ekonomike, kto chce byť konkurencieschopný, je nútený intenzívne hospodáriť. To nevyhnutne súvisí s využívaním výkonnej poľnohospodárskej techniky, ktorá pomáha zvyšovať produktivitu práce, znižovať výrobné náklady vzhľadom k nízkym realizačným cenám potravín a vyhnúť sa tak strate. To je dnes realita a od nej je potrebné odvíjať odpoveď na otázku v nadpise, ktorá ale nebude jednoznačná,…

Čítať viac
Olejniny

Hnojenie repky na jar

Repka dokáže na jeseň odobrať 70 – 80 kg dusíka na ha. Toto množstvo sa pri prerastených porastoch zvyšuje. Ak nie je repka na jeseň hnojená dusíkom, často sa objavujú príznaky deficiencie, predovšetkým na starších listoch. Preto by jesenné hnojenie dusíkom ku koncu októbra (40 – 50 kg/ha N), najlepšie vo forme močoviny (či v jej…

Čítať viac
Olejniny

Ošetrenie osiva sóje

Zdravé a vitálne osivo zohráva rozhodujúcu úlohu pri úspešnom pestovaní akejkoľvek plodiny. Vitalita osiva je preto jedným zo základných faktorov ovplyvňujúcich nie len samotné založenie porastu, ale aj následnú tvorbu koreňového systému a nadzemných orgánov. Pre podporu zdravotného stavu a vitality osiva sa už dlhšiu dobu okrem fungicídneho a insekticídneho morenia používa aj jeho ošetrenie biologicky aktívnymi látkami.  …

Čítať viac
Buriny

Zaburinenie pšenice v redukovaných systémoch hospodárenia

Dôležitou výhodou konvenčného obrábania pôdy je eliminácia zaburinenosti. V redukovanom poľnohospodárstve sa pestovateľ pri likvidácii a prevencii zaburineniu spolieha na rovnaké praktiky ako pri konvenčných systémoch obrábania pôdy. Pritom minimalizáciou agrotechnických operácií dochádza ku komplikáciám so zaburinenosťou pôdy. Preto úspešnosť týchto systémov závisí predovšetkým od manažmentu riadenia a výberu vhodných alternatív pri pestovaní plodín.   Medzi základné opatrenia…

Čítať viac
OlejninyPôda

Hĺbkové kyprenie pri pestovaní repky

Problematika zhutnenia spodných vrstiev ornicového profilu a podorničia je jeden z faktorov, ktorý môže prispieť k negatívnemu ovplyvneniu porastov ozimnej repky. Z hľadiska podpory rozvoja koreňového systému ozimnej repky, najmä z dôvodu hlbšieho zakorenenia sa preto hľadajú možnosti hlbšieho obrábanie pôdneho profilu.   Jednou z možností je využitie hĺbkových kypričov s parabolickými stĺpicami, označované tiež ako dlátové pluhy (obr. 1). Tieto kypriče…

Čítať viac
Olejniny

Zásady hnojenia repky na jar

Ozimná repka dokáže najviac zo všetkých významných plodín najlepšie zúročiť jarné hnojenie dusíkom. Súčasne ale platí, že bez dusíkatého hnojenia úrody dramaticky klesnú. Výsledok pestovateľského systému v takom prípade závisí od predplodiny a od priebehu počasie (ročníku) a je veľmi nestabilný (tab.1). Rovnako platí, že pri pestovaní repky už iba málo chybujeme pri ochrane proti chorobám a škodcom,…

Čítať viac
Obilniny

Poškodenie ozimných plodín mrazom

Oziminám najviac škodia veľké výkyvy teplôt a suché holomrazy, ktoré spôsobujú vymrazovanie a vysušovanie zamrznutých rastlín sublimáciou. To pre uplynulú zimu nebolo typické, preto je možné, že napriek arktickej zime mnohé porasty prezimovali dobre. Článok prináša najdôležitejšie poznatky o formách poškodenia mrazom a nízkymi teplotami, o možnostiach prevencie, ako aj o východiskách z daného stavu.   Spôsoby poškodenia rastlín nízkymi teplotami sú…

Čítať viac
Olejniny

Pestovanie jarnej repky olejky

Zaradenie jarnej repky do osevného postupu znamená pre pestovateľa menší tlak na mechanizáciu a ľudské zdroje. Na svoj rast vyžaduje iba 150 dní, vďaka čomu na ňu nie je vyvíjaný taký infekčný tlak ako na repku ozimnú. Znížené je riziko fómy a hubových ochorení, ale aj výskytu škodcov. Jarná repka bude určite zohrávať neoddeliteľnú úlohu v budúcnosti poľnohospodárstva…

Čítať viac
Kukurica

Herbicídny manažment hybridov kukurice

Riziko poškodenia plodín niektorými herbicídmi môže byť u jednotlivých hybridov kukurice rôzne. Vedci DuPont Pioneer vykonávajú výskumné pokusy na posudzovanie reakcie hybridov na herbicídy. Tieto informácie sú poskytované pestovateľom kukurice, aby im pomohli pri manažmente plodín a znižovaní rizika poškodenia herbicídom. Rozsiahle používanie herbicídov vedie k obmene burín, zmenám v zákonitostiach ich výskytu a v…

Čítať viac