Nároky plodín na draslík, vápnik, síru a mikroelementy

 Draslík v pôde a v rastline Obsah celkového draslíka v pôde je v rozpätí od 0,1 do 4,0 %  a v rastlinách 0,2 – 7,5 %. Pre rastliny je prístupný a prijateľný draslík, ktorý je prítomný v pôdnom roztoku a výmenne viazaný na pôdny sorpčný komplex. Prijateľne zdroje K predstavujú okolo 1-5 % z celkového obsahu draslíka v pôde. Obsah K v rastlinách je závislý…

Posúdenie vplyvu medziriadkovej vzdialenosti na úrody sóje

Keďže v predchádzajúcich štúdiách v USA bol dopad zúženia medziriadkových vzdialeností na úrodu sóje nepreukazný,  rozhodli sa vedci preskúmať tento problém v širšom meradle. Ako zdroj údajov poslúžilo 4879 pokusných lokalít naprieč celou oblasťou pestovania sóje v USA. Experimentálne údaje o skúšobných pokusoch tak pochádzajú z troch geografických oblastí USA: južnej, centrálnej a severnej. Boli…

Pestovanie a šľachtenie pšenice jarnej

Stojíte pred rozhodnutím, čo zasiať na jar? Jednou z možností je pšenica jarná. Tohtoročná zima bola v pravom slova zmysle zimou, s mrazom a snehom. Pšenica jarná vyžaduje veľmi skorú sejbu s ohľadom na potrebu jarnej vlahy a dlhšiu vegetačnú dobu oproti ostatným jarinám (jačmeň a ovos). Pšenica má jemnejší koreňový systém než ostatné jariny a citlivo reaguje na nedostatok vlahy. Pri tejto…

Agorezort zainvestuje 21 miliónov EUR do rozvoja slovenských fariem

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov EUR, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku. Poľnohospodári si môžu podať žiadosť výlučne elektronicky a to od 01.03.2021 do 31.03.2021. PPA…

Rozdielne uvoľňovanie dusíka z medziplodín

Nová štúdia hodnotí rýchlosť uvoľňovania živín po likvidácii porastu z dvoch rôznych medziplodín. Výskumníci z Centra poľnohospodárskeho výskumu v Carbondale v štáte Illinois sa zamerali najmä na uvoľňovanie dusíka, ktorého straty majú najväčší vplyv na životné prostredie. Vika huňatá a raž sú dve z najbežnejšie používaných medziplodín na americkom stredozápade. Vedci zistili, že vika a…

Kto všetko sa živí poľnohospodárstvom a aký je priemerný farmár v SR?

Štatistický úrad SR oslovuje 34-tisíc fariem, vrátane malých roľníkov a domácností, aby získal unikátne informácie o agrárnom sektore. Štatistický úrad SR realizuje zber dát pre veľký Poľnohospodársky cenzus fariem 2020, ktorého cieľom je podrobne zmonitorovať stav slovenského poľnohospodárstva. Do osobitného zisťovania, ktoré sa realizuje v celej EÚ bolo na základe analýzy rôznych evidencií zaradených približne…

V Maďarsku pripravujú studňovú amnestiu

Vláda v Maďarsku vyhlásila novelu vodohospodárskeho zákona, ktorá upravuje legalizáciu nelegálne zriadených studní využívaných na poľnohospodárske účely. Minister poľnohospodárstva István Nagy vo svojom vyjadrení uviedol, že v ostatných rokoch boli v Maďarsku vybudované desaťtisíce studní na nelegálne zavlažovanie, keďže registrácia týchto vrtov bola komplikovaná a drahá. Návrh to má zmeniť,  zodpovedať za to má Riadiaci orgán pre zavlažovanie, poľnohospodárske…

Verejná konzultácia k stratégii SPP

Zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zorganizovali verejnú konzultáciu k príprave Strategického plánu 2023-2027 s kľúčovými aktérmi v pôdohospodárstve. Pre protipandemické opatrenia sa toto stretnutie uskutočnilo vo virtuálnom priestore. Takmer 40 účastníkov z rezortu pôdohospodárstva, životného prostredia, Štátnej ochrany prírody, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Vidieckej platformy, Potravinárskej komory Slovenska, Agrárnej komory, Združenia mladých farmárov, Národného lesníckeho centra,…

Vírusové choroby repky

V ostatných rokoch sa významne zvýšil počet niekoľkých druhov škodcov v jesennom období. Prispel k tomu mierny priebeh niekoľkých zím po sebe, ako aj výkyvy počasie po dobu vegetácie ozimnej repky olejky v predzimnom období, predovšetkým dlhšie obdobia sucha. Situáciu ešte zhoršuje zákaz používania moridiel na báze neonikotínoidov. Ani ich používanie by však nedokázalo zabrániť všetkým škodám spôsobovaným škodcami,…

Emisie CO2 z pôdy stúpajú s otepľovaním

Ako dramatický dôsledok globálneho nárastu teploty sa očakáva po rozmrznutí severských pôd permafrostu obrovské uvoľnenie CO2. Vedci z Anglickej univerzity v Exeteri však oznámili, že z aj z pôd v miernych klimatických oblastiach, môžu unikať obrovské množstvá skleníkových plynov. V metrovej vrstve ornej pôdy v celom Nemecku sa údajne viaže až 2,5 miliardy ton uhlíka, tvoriaceho štruktúry humusu. Ten sa uvoľňuje…