Odborná polemika na tému: Dilema v označovaní živín vo forme kysličníkov

I napriek tomu, že obsah živín v systéme „pôda – hnojivo – rastlina“ sa nachádza vo forme prvkov, iónov a zlúčenín, naďalej obsah živín vyjadrujeme v kysličníkoch, čo je v rozpore so skutkovým  stavom. Naďalej dogmaticky sa držíme starej zásady, ako keby sme boli v zajatí historického precedensu. Dozrel čas, aby agronomická, agrochemická odborná komunita a pestovateľská prax prehodnotila tento problém…

Pôdne vlastnosti verzus dlhodobé hnojenie

Pôdne vlastnosti patria medzi najdôležitejšie charakteristiky stanovišťa. Sú výsledkom pôdotvorných faktorov, z ktorých materská hornina patrí k najvýznamnejším. Ostatné faktory – klíma, organizmy, čas, reliéf – sa podieľajú na ďalšom formovaní pôdnych vlastností.  V pôde je dostupnosť živín všeobecne nízka a mení sa pôsobením zrážok, teploty, vetra, pôdneho typu a pôdnej reakcie. Pôdna reakcia sa považuje za najdôležitejší indikátor…

Odborná polemika na tému: Dusičnany verzus amoniak

I napriek tomu, že osobne som mnohokrát charakterizoval rozdiely medzi jednotlivými chemickými formami dusíka, ktoré boli zverejnené v časopise Naše pole, sústavne sa stretávame s kontroverznými názormi. Pred viac ako 80 rokmi otec modernej Agrochémie Akademik D.N. Prianišnikov exaktne definoval obe formy dusíka z hľadiska ich mobility v pôde a osobitne v schopnosti ich príjmu a akumulácie koreňmi rastlín. Aj v ostatnej…

Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

Vzhľadom k predpokladaným zmenám klímy v nasledujúcich rokoch, je potrebné už teraz postupne meniť niektoré, doteraz bežne používané agrotechnické postupy pri pestovaní poľných plodín. Rozhodujúce bude, či dokážeme udržať a pokiaľ možno aj postupne zlepšovať kvalitu pôdy, najmä jej schopnosť udržať vodu zo zrážok a efektívne s ňou hospodáriť.   Pre zlepšenie kvality pôdy a jej retenčné schopnosti je potrebné pravidelné…

Zinok, kľúčový prvok vo výžive kukurice siatej

Z hľadiska výživy kukurice siatej mikroelementmi je známe, že kukurica veľmi dobre reaguje na hnojenie meďou a zinkom. Dobre na hnojenie bórom, molybdénom, mangánom a železom. Hnojenie inými mikroelementmi je málo efektívne. Veľkosť aplikačnej dávky závisí od zásoby daného prvku v pôde, jeho potreby na jednotku úrody a výšky plánovanej úrody. Aplikácia väčších dávok pevných…

Nároky plodín na draslík, vápnik, síru a mikroelementy

 Draslík v pôde a v rastline Obsah celkového draslíka v pôde je v rozpätí od 0,1 do 4,0 %  a v rastlinách 0,2 – 7,5 %. Pre rastliny je prístupný a prijateľný draslík, ktorý je prítomný v pôdnom roztoku a výmenne viazaný na pôdny sorpčný komplex. Prijateľne zdroje K predstavujú okolo 1-5 % z celkového obsahu draslíka v pôde. Obsah K v rastlinách je závislý…

Digestát vo výžive a hnojení repky

Digestát je definovaný ako organické hnojivo, ktoré vzniká anaeróbnou fermentáciou pri výrobe biolplynu. Je to hnojivo so (super) rýchlo sa uvoľňujúcim dusíkom. Pomer C : N je nižší ako 10. Svojimi vlastnosťami sa značne približuje vlastnostiam kombinovaných minerálnych hnojív. Jeho vlastnosti sú predovšetkým ovplyvnené už v bioplynovej stanici (BPS) použitou surovinou. V SRN je to prevažne hnojovica…

Obranné mechanizmy odolnosti rastlín na amoniakálnu toxicitu

Zvýšená koncentrácia amoniaku, ktorá presahuje fyziologické limity je toxická nie iba pre živočíšne bunky, ale aj pre rastliny, preto pestovateľ pri aplikácii amoniakálnych hnojív a močoviny musí rátať s týmto fenoménom.   V procese evolúcie živých organizmov v rastlinách na rozdiel od živočíchov sa sformoval viacúrovňový obranný mechanizmus voči amoniakálnej toxicite, ktorý je prezentovaný: – enzymatickým systémom imobilizácie amoniaku…

Pestovatelia nedoceňujú význam fosforu vo výžive plodín

Z prehľadu štatistických informácií ÚKSÚP-u o aplikácii priemyselných hnojív vo vegetačnom ročníku 2010 – 2011 vyplýva poznatok o nedostatočnom zabezpečení fosforečnej výživy pestovaných plodín. Dlhodobý trend nízkych dávok fosforu v aplikovanom hnojive, najmä po roku 2000, neumožňuje pokryť úrodou odčerpané množstvo P a vytvára stav absolútneho deficitu fosforu v pôde. Priemerné dávky hnojív NPK vo…

Aplikácia hnojív s inhibíciou nitrifikácie

Dusík (N) je kľúčovou rastlinnou živinou a je zvyčajne jedným z najviac limitujúcich prvkov pre rastlinnú výrobu. Straty dusíka znižujú efektivitu hnojenia a stoja pestovateľov nemalé peniaze. Tieto straty N zahŕňajú vo vode rozpustné formy (napr. dusičnan NO3–) a plynné emisie [(napr. amoniak (NH3), oxid dusnatý (NO), molekulárny dusík (N2), resp. oxid dusný (N2O)]. Oxid dusný je…