Minerálna výživa

19.90

Kategórií:

Popis

Publikácia prístupnou formou približuje pestovateľom bazálne procesy, ktoré sa odohrávajú v pôde a v rastline a vo svojej podstate rozhodujú o úrovni produkčného procesu a úrode. Autor si kladie za cieľ vysvetliť fyzikalno-chemické procesy mobilizácie prístupných zdrojov živín v pôde, rozoberá molekulárne a energetické mechanizmy ich príjmu a akumulácie v rastlinách v úzkej väzbe s priebehom produkčného procesu pestovaných plodín.

 

Publikácia poskytuje mimoriadne hodnotný zdroj agronomických informácií ako pre pestovateľov, tak i pre študentov študujúcich poľnohospodárske odbory na stredných a vysokých školách. Autor spracoval vlastné vedecké poznatky nadobudnuté počas dlhodobého obdobia tvorivej vedecko-výskumnej činnosti na SPU v Nitre, ktoré obohatil o svetové poznatky v oblasti výživy rastlín.

 

Práca obsahom, formou spracovania a úrovňou odbornej interpretácie je prínosom v poznaní teoretických, ale aj praktických otázok minerálnej výživy a hnojenia plodín. Publikácia rozširuje poznanie agronómie o pochopenie chemizmu pôdy, vzájomné interakcie živín v pôde a zákonitosti produkčného procesu, preto prispieva ku prehĺbeniu agronomickej vzdelanosti. Rozoberá kritériá hodnotenia stavu výživy plodín pre potreby hnojenia, analyzuje hlavné parametre výživnej a technologickej kvality rastlinnej produkcie. Práve v tom je hlavný prínos publikácie.

 


 

Minerálna výživa
Chemické a biologické zákonitosti hnojenia a jeho vplyv na kvantitu a kvalitu úrody

Autor: prof. Ing. Ivan Michalík, DrSc.

Rozsah: 282 strán

ISBN 978-80-968553-9-1
EAN 9788096855391