Zmena tvaru zrna pri infekcii pšenice hrdzou plevovou

Morfologický popis semien, resp. zŕn sa využíva najmä pri štúdiu génov, pri šľachtení nových odrôd, pri identifikácii druhov alebo aj pri uchovávaní genetických zdrojov v génových bankách. Tieto charakteristiky však možno využiť aj v iných oblastiach výskumu v rastlinnej výrobe.   K zmenám vo veľkosti, tvare, farbe a hmotnosti semien v rámci odrody dochádza pôsobením rôznych biotických aj abiotických faktorov počas…

Ošetrenie obilnín proti chorobám

Počasie bolo doteraz priaznivé pre zdravotný stav obilnín, bolo sucho a choroby sa nešírili. Po dažďoch sa situácia môže zmeniť. Choroby báz stebiel už nebudú ohrozovať porasty, budú to skôr listové choroby. Mnohé fungicídy majú kombinovaný účinok na široké spektrum chorôb. Černanie báz stebiel (Ophiobolus graminis syn. Gaeumannomyces graminis) vyžaduje na šírenie teploty 12 – 20 °C a prevlhčené pôdy. Šíri…

Rôzne prístupy k hnojeniu jačmeňa jarného dusíkom

V poľnohospodárskej praxi uplatňované systémy hnojenia jačmeňa jarného pestovaného pre sladovnícke účely zohľadňujú, že výsledkom pestovania má byť zrno s obsahom dusíkatých látok 11 % – trieda A (STN 461100-5/2004). Tento cieľ a biologická podstata jačmeňa jarného (intenzívna plodina schopná počas prvých 30 až 40 dní prijať 40 až 60 kg.ha-1 N a počas krátkeho 3 – 4 mesačného…

Morenie jarných obilnín

Opisu chorôb jarných obilnín sme sa venovali minulý rok. Teraz si rozoberieme moridlá určené proti jednotlivým chorobám a druhom jarných obilnín.   Bariton Super je moridlo, ktoré obsahuje dve systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole, ktoré vhodne dopĺňa kontaktný fludioxonil. Prothioconazole je účinná látka patriaca do chemickej skupiny účinných látok triazolinthionov, ktorá je svojím spôsobom účinku zaradená…

Odborná polemika na tému: Predikcia pekárskej kvality zrna pšenice

V ostatnej dobe v celosvetovom rozsahu pre posúdenie kauzality procesov zodpovedných za zdravotný stav organizmu, úrovne produkčného procesu a kvality produkcie sa úspešne využívajú molekulárne markery. Nachádzajú uplatnenie nie iba v zdravotníctve, ale aj v poľnohospodárstve pri hodnotení pekárskej kvality zrna pšenice, ktorá je podmienená obsahom  a komponentnou skladbou lepkových bielkovín tvorených prolamínmi a glutelínmi. Podiel zásobných bielkovín v zrne je dominantný,…

Vplyv rôznych stratégií kontroly hrdze plevovej a pšenicovej na úrodu pšenice ozimnej

Celovegetačné fungicídne ošetrenie obilnín a jeho vplyv na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody je medzinárodne riešená problematika. Na úrodu a kvalitu plodín vplývajú nielen klimatické pomery a dodržiavanie agrotechnických zásad, ale aj výskyt chorôb, škodcov a odroda. Rozhodujúcim faktorom je aplikácia fungicídnych prípravkov v správnom termíne. Mierne zimy v ostatných rokoch vytvárajú vhodné podmienky nielen pre…

Listová výživa a stimulácia jačmeňa jarného

Listové prípravky sú až na malé výnimky aplikované v kvapalnej forme a skoro vždy sa ich snažíme kombinovať s nejakým ďalším postrekom, aby sa znížili náklady na aplikáciu. Nosný termín postrekov je na jar, keď už rastlinu opúšťa zimný stres a začína viditeľne vegetovať. V našich podmienkach je to pri oziminách od konca marca do konca apríla, pri…

Jačmeň jarný – perspektívna plodina pre rok 2022

Pod týmto názvom zorganizovala spoločnosť Limagrain Česká republika, s.r.o. koncom novembra online seminár, na ktorom si pestovatelia mohli vypočuť, aká je situácia s jačmeňom jarným z pohľadu najväčších sladovní a pivovarov a následne Limagrain predstavil aj aktuálny sortiment odrôd tejto plodiny. Slovensko je 5. najvýznamnejším globálnym exportérom sladu v EÚ. V tomto roku ho plánujeme vyviezť skoro 240-tis. ton. Výmera pestovateľských…

Prenášači viróz v ozimných obilninách

Pomerne ustálené a teplé počasie bolo ideálne pre šírenie viróz. Vysoké riziko šírenia vírusovej zakrpatenosti jačmeňa BYDV bolo zaznamenané koncom septembra. Na základe jesenného monitoringu vektorov vírusových zakrpateností obilnín boli zaznamenané v 39. týždni vysoké výskyty vošky čremchovej a silné nálety do sacích pascí poukazujú na silnú migračnú vlnu. Na niektorých lokalitách je zaznamenaný aj škodlivý výskyt cikádky…

Odborná polemika na tému: Dynamika tvorby škrobu a bielkovín

Maximum rýchlosti tvorby biomasy a akumulácie dusíka pripadá na fázu steblovania a kvitnutia. Rozdiely v rýchlosti tvorby biomasy vegetačnej hmoty počas vegetácie sú významne závislé od stavu výživy dusíkom (od 0 do 150 kg/ha N), ktoré oscilujú v rozsahu 170 – 340 %. Naproti tomu rýchlosť akumulácie dusíka sa pohybuje v rozpätí od 290 do 830 % s maximom vo…