Alternatívne metódy mapovania vodnej erózie

Erózia pôdy, ako dôsledok poľnohospodárskeho využívania krajiny, sa podieľa na degradácii pôdneho fondu, čím ohrozuje základy poľnohospodárskej výroby a následne aj výživu obyvateľstva. Tendencia neustáleho zvyšovania poľnohospodárskej produkcie vyvoláva potrebu…