Integrovaná produkcia – „zlatá cesta“

Agroekosystémy patria medzi vysoko produkčné systémy, v ktorých je produkcia potravín, krmovín a rôznych priemyselných plodín zabezpečovaná vysokými vstupmi dodatkovej energie. Sú oveľa menej stabilné a z hľadiska biodiverzity menej významné ako ostatné ekosystémy poľnohospodárskej krajiny. Aby sme mohli presnejšie charakterizovať a porovnávať poľnohospodárske systémy a ich budúci vývoj z hľadiska ich udržateľnosti, boli zatriedené do základných typov poľnohospodárskych…

Výživa včelstiev v poľnohospodárskej krajine

Prísun cukrov, bielkovín, vitamínov, minerálov a vody si včelstvo zabezpečuje prínosom vody, peľu, nektáru a medovice. Medové rezervy nazhromaždené niekoľkými generáciami letných včiel umožňujú ďalšej generácii prežiť chladné zimné obdobie. Každodenné uspokojovanie potrieb včelstva začína zrána uspokojovaním smädu včelstiev.   V dopoludňajších hodinách tiež prioritne uspokojuje potrebu bielkovín zberom peľu. Po uspokojení potrieb vody a…

Trend je daný

Problémy s cenami energií, hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín a materiálmi posúvajú poľnohospodárstvo do nového obdobia. Kým donedávna sa hovorilo o poľnohospodárstve 4.0, ktoré má prostredníctvom nových technológií priniesť väčšiu efektivitu, dnes sme svedkami toho, že technológie náš súčasný problém nemusia vyriešiť a treba sa zamerať na riešenia, ktoré aj pri menších finančných a energetických vstupoch zabezpečia dostatok potravín…

Závlahy na Slovensku, ich história, súčasnosť, význam a perspektíva

Problematika vody v poľnohospodárskej krajine má osobitý charakter. V našom prípade sa viaže na konkrétne geoekologické a hydrografické podmienky Slovenska. Hydromelioračnú sústavu definujeme ako súbor technických prostriedkov a zariadení, ktoré umožňujú reguláciu vodného režimu v poľnohospodárskej krajine. Hydromelioračná sústava je regulátor hydrologického cyklu a má tri zložky: akumulačnú, transformačnú a odvodňovaciu. Slovensko leží na orografickej streche Európy, čo vyžaduje racionálne hospodárenie s vodou…

Biopásy v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine

Problematika ochrany poľnohospodárskej krajiny sa v poslednom období dostáva do popredia záujmu odbornej aj laickej verejnosti. Znižovanie biodiverity, diverzity krajiny a zmena klímy sa stali hlavnými témami tvorby a ochrany udržateľnej poľnohospodárskej krajiny.  Človek ovplyvňuje vývoj krajiny mnohými spôsobmi. K najstaršej krajinotvornej činnosti patrí poľnohospodárstvo, ktoré v priebehu historického vývoja formovalo krajinu. V počiatku bol vplyv poľnohospodárskej činnosti, vzhľadom k veľmi riedkemu…

Princípy vzťahov medzi rastlinou a prostredím

Pre všetky živé organizmy sú mimoriadne dôležité vzťahy v prostredí, v ktorom sa nachádzajú. Vitalita organizmov je determinovaná kvalitou týchto vzťahov (úrovňou komunikácie medzi účastníkmi systému).   V poľnohospodárskej krajine je tento systém definovaný ako agroekosystém. Ide o vzájomné vzťahy medzi pestovanými plodinami a ich prostredím. Do skupiny faktorov prostredia s najväčším podielom vplyvu na pestované rastliny patria faktory…

Využitie bezpilotných systémov v praxi

V súčasnej dobe práca a podnikanie na poliach čelia veľmi rýchlym zmenám a inováciám. Inovatívne technológie napomáhajú farmárom zabezpečiť ekonomiku a konkurencieschopnosť výroby, ochranu životného prostredia a prispievajú k produkcii zdravých potravín. Inovatívne technológie, zastrešované pojmom „presné poľnohospodárstvo“, sú pre farmárov dostupné na rôznych úrovniach už niekoľko desaťročí. Využívanie technológií presného poľnohospodárstva znamená najmä získavanie veľkého množstva informácií o pôde a poraste,…

Nastavenie Ekoschém o 5 minút 12

Problémy, ktoré sme si v krajine spôsobili intenzívnou poľnohospodárskou výrobou, musíme začať sanovať. Je to celospoločenská objednávka, je pochopiteľné, že týmito „krajinolekármi“ sa majú stať poľnohospodári, správcovia krajiny, podnikateľské subjekty.  Začiatkom budúceho roka má z ministerstva do Bruselu smerovať náš Strategický plán SPP 2023-2027. O tom, že v rámci podmienok Ekoschém je alokovaná značná časť (25 %) prostriedkov…

Odborná polemika na tému: Fotosyntéza – multifunkčný bioenergetický a metabolický systém

Fotosyntéza predstavuje multifunkčný vzájomne integrovaný proces, ktorý je reprezentovaný viacerými dominantnými reakčnými stupňami (fázami), ktoré zjednodušene môžeme zhrnúť do štyroch reakčných modulov: a/ Biofyzikálna premena svetelnej energie (gama kvánt svetla) na chemickú energiu vo forme toku elektrónov (e–), protónov (H+) a finálnych energetických produktov: NADPH+H a ATP nevyhnutných na realizáciu asimilácie CO2, tvorbu primárnych fotosyntetických produktov a ich premenu…

Obranné mechanizmy odolnosti rastlín na amoniakálnu toxicitu

Zvýšená koncentrácia amoniaku, ktorá presahuje fyziologické limity je toxická nie iba pre živočíšne bunky, ale aj pre rastliny, preto pestovateľ pri aplikácii amoniakálnych hnojív a močoviny musí rátať s týmto fenoménom.   V procese evolúcie živých organizmov v rastlinách na rozdiel od živočíchov sa sformoval viacúrovňový obranný mechanizmus voči amoniakálnej toxicite, ktorý je prezentovaný: – enzymatickým systémom imobilizácie amoniaku…