Význam, využitie a ekonomika pestovania prosa siateho na zrno

Proso siate patrí medzi najstaršie pestované obilniny na svete. V súčasnosti je základnou potravinou pre viac ako 400 miliónov ľudí. V Senegale je tradičným jedlom z prosa tzv. kuskus. V Sudáne je zas obľúbená tenká placka z prosa, ktorú tam nazývajú kišra. Ak sa ku pšeničnej múke pridá múka z prosa v pomere 15 – 20 %, je možné z toho upiecť veľmi…

Nezabúdajme na choroby bázy stebla

Pri miernych zimách ostáva vysoký podiel zelených listov a spolu s nimi aj patogény v listových škvrnách a na bázach stebiel. To však neznamená, že v prípade silných mrazov patogény neprezimujú. Obvykle je však po teplej zime silnejší infekčný tlak a väčší predpoklad skorého rozšírenia chorôb. O úspešnosti a rozsahu infekcií však rozhodujú aj iné…

Problém ekologického hospodárenia sa dá koncentrovať do vzťahu úroda a kvalita verzus dusík.

Pšenica pre ekologický spôsob pestovania

Vďaka N hnojivám a krátkosteblovým odrodám pšenice s vysokým zberovým indexom sa zvýšili úrody, a hoci sa znížila kvalita zrna, zabezpečili sa potraviny pre narastajúcu populáciu a zabránilo sa tak sociálnym nepokojom a hladomoru, hoci napriek tomu i dnes minimálne 1 miliarda ľudí hladuje, t.j. každý šiesty obyvateľ zemegule.  Dusíkaté hnojenie, ktoré zabezpečilo zvýšenie úrod, sa podieľa na zhoršovaní životného prostredia…

V ostatnej dobe sa venuje čoraz väčšia pozornosť štúdiu rezistencie patogénov k chemickým prípravkom ochrany rastlín (foto: archív).

Steblolam a odolnosť odrôd pšenice

Steblolam je najzávažnejšou chorobou piat stebla obilnín, ktorá môže spôsobiť až 30 %-né straty na úrode. V súčasnej dobe nadobúda opäť na význame, hlavne pre nerešpektovanie striedania plodín a pre zavádzanie bezorbových technológií alebo ekologického poľnohospodárstva. Patogén prežíva na pozberových zvyškoch, čím sa vytvára zásoba inokula, ktoré môže v pôde prežívať až tri roky.      Pôvodcom steblolamu…

Najzložitejším rozhodnutím z pohľadu termínu aplikácie a dávky je správne určenie fungicídnej ochrany proti listovým škvrnitostiam.

Intenzívne pestovanie súčasných odrôd ozimnej pšenice

Súčasná odrodová ponuka v kolekcii ozimnej pšenice je veľmi široká a je preto možné povedať, že každý pestovateľ si nájde odrodu podľa svojich špecifických podmienok, požiadaviek a preferencií. Vo väčšine prípadov je dôraz kladený na kvalitatívne parametre odrody, teda ak ide o odrodu potravinársku alebo kŕmnu. Podľa úrovne dosiahnutých parametrov kvality zrna je samozrejme závislá…

Poznáme fuzariózu klasov?

Fuzarióza klasov obilnín patrí na Slovensku k dobre známym chorobám. V porastoch obilnín sa vyskytuje každoročne v rôznej intenzite. Najškodlivejšia je pre ozimnú pšenicu, menej škodí v jačmeni a raži. Škodlivosť stúpa najmä na náchylných odrodách, vo vlhkých lokalitách, pri zlom osevnom postupe, zlej predplodine a v rokoch bohatých na zrážky v období kvitnutia. Ochrana proti fuzarióze je rozpracovaná podrobne, no napriek…

Poškodenie ozimných plodín mrazom

Oziminám najviac škodia veľké výkyvy teplôt a suché holomrazy, ktoré spôsobujú vymrazovanie a vysušovanie zamrznutých rastlín sublimáciou. To pre uplynulú zimu nebolo typické, preto je možné, že napriek arktickej zime mnohé porasty prezimovali dobre. Článok prináša najdôležitejšie poznatky o formách poškodenia mrazom a nízkymi teplotami, o možnostiach prevencie, ako aj o východiskách z daného stavu.   Spôsoby poškodenia rastlín nízkymi teplotami sú…