Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

Vzhľadom k predpokladaným zmenám klímy v nasledujúcich rokoch, je potrebné už teraz postupne meniť niektoré, doteraz bežne používané agrotechnické postupy pri pestovaní poľných plodín. Rozhodujúce bude, či dokážeme udržať a pokiaľ možno aj postupne zlepšovať kvalitu pôdy, najmä jej schopnosť udržať vodu zo zrážok a efektívne s ňou hospodáriť.   Pre zlepšenie kvality pôdy a jej retenčné schopnosti je potrebné pravidelné…

Produkčný význam pôdnej organickej hmoty

Organická hmota v pôde je zložená z nerozložených rastlinných zvyškov, mikrobiálnych a živočíšnych látok a produktov ich rozkladu – rôzneho stupňa humifikácie i kondenzácie. Podiel nehumifikovanej časti z celkového množstva organických látok  v pôde predstavuje 10 – 15 %. Obsah humifikovanej a kondenzovanej zložky, ktorá je známa ako pôdny humus v našich pôdach v priemere dosahuje okolo 1,5 – 3,5 %, pritom zodpovedá…

Päť tipov ako začať s No-Till

Zmena spôsobu hospodárenia z konvenčného na konzervatívne (pôdoochranné) prináša množstvo výhod, ale aj nástrah. Redakcia časopisu FARMER Weekly požiadala nezávislého odborníka na pôdnu biológiu Mikeho Harringtona, aby sa s nami podelil o to, ako zabezpečiť, aby tento proces prebehol hladko. V svojej odpovedi rozdelil túto problematiku do piatich oblastí. Najskôr si však charakterizujme konzervatívne poľnohospodárstvo.…

Pôda vo veku klimatických zmien

Pôda, podpora života a ukladanie uhlíka Pôda je podporou života pre nespočetné množstvo organizmov vrátane ľudí. Je pôvodcom mnohých „ekosystémových služieb“ pre ľudské spoločnosti: podporuje poľnohospodársku výrobu, reguluje zloženie atmosféry, ukladá a čistí sladkú vodu. Dokáže stabilizovať a eliminovať znečisťujúce látky alebo dokonca kontrolovať patogény. Pôda je jedným z najväčších rezervoárov biodiverzity na Zemi. Je…

Nechajme korene rastlín robiť prácu za nás

Poľnohospodárska prax hľadá v súčasnej dobe pre udržanie pôdnych vlastností predovšetkým mechanické riešenia. Pre monokultúry, ktoré dnes prevažujú, sú potrebné intenzívne chemické a mechanické vstupy. Vystavujú pritom pôdu tlaku ťažkej mechanizácie, vplyvu vetra, vody a slnka. Priemyselné poľnohospodárstvo je závislé od enormných vstupov chemických hnojív a pesticídov. Prirodzené procesy na biologickej báze sú nahradzované chémiou. Úrodná pôda obsahuje okolo 100…

Čo s pozberovými zvyškami a strniskom

Podmietka je plytké obrábanie pôdy po zbere hustosiatych obilnín, ale aj iných plodín, ktoré zanechávajú strnisko. Po zbere v letnom období sa pôda nachádza v zhoršenom fyzikálnom a biologickom stave s výskytom burín strniskového aspektu, resp. trvácich druhov burín a súčasne vypadaných semien burinových kultúrnych rastlín (výdrv) na jej povrchu.   Po zbere plodín, ktoré zanechávajú strnisko, je potrebné regulovať…

Ako rýchlo je možné zúrodniť pôdu?

Mladý poľnohospodár pracoval tri roky na zvyšovaní úrodnosti pôdy. Zmenil technológiu obrábania a začal pracovať s medziplodinami.  Farmár, o ktorom píšeme, je Marvin Miller z Kansasu, ktorý začal hospodáriť v roku 2012. Dovtedy boli jeho polia v systéme intenzívneho (konvenčného) hospodárenia. V prvom roku sa pokúsil pestovať sóju rovnakým systémom, akým sa tu pestovala v minulosti.…

Súčasnosť a budúcnosť technológií obrábania pôdy

Pôdu je možné definovať ako neustále sa vyvíjajúcu  rôznorodú zmes organických a minerálnych látok, vznikajúcu z pôdotvorného substrátu vplyvom pôsobenia biotických a abiotických faktorov. Je nenahraditeľným prostredím kultúrnych rastlín a sprievodnej poľnej flóry, ktorým poskytuje životné podmienky. Keďže je pôda prirodzenou súčasťou národného bohatstva každej krajiny a jej vznik je veľmi zdĺhavým procesom (v podmienkach strednej Európy jeden centimeter ornice…

Obrábanie pôdy a osudy herbicídov

K súčasným nárokom kladeným nielen na správnu agronomickú prax, patrí požiadavka na zníženie potenciálneho úniku či iných neželaných alebo nepriaznivých dopadov agrochemikálií, pri zachovaní ich účinnosti. Prívalový dážď o patričnom úhrne a intenzite môže spôsobiť úplný únik odtokom alebo premiestnenie pesticídov do spodných vrstiev či odvedenie vodou v drénoch. Predpokladajme, že sa takáto strata či premiestnenie herbicídu…

Ako obrábaním pôdy šetriť vlahou

Hlavnou úlohou obrábania pôdy je úprava jej fyzikálnych vlastností, predovšetkým vytvorenia optimálneho pomeru medzi tuhou, kvapalnou a plynnou fázou. Od toho závisí nielen dobré hospodárenie pôdy s vodou, ale aj biologické a chemické pomery pôdy. Pri voľbe spôsobu obrábania pôdy je potrebné rozlišovať požiadavky na vytvorenie optimálnych podmienok pre priebeh pôdnych procesov a požiadavky rastlín na pôdne prostredie. Uvedené…