Prečo Slovensko prichádza o pôdu

Hoci má Slovensko v porovnaní s inými krajinami EÚ pomerne prísnu právnu ochranu pôdneho fondu pred záberom, nové bytovky a montovne  stále vznikajú aj na najkvalitnejších pôdach. Výmera poľnohospodárskej pôdy na Slovensku sa len za posledných 15 rokov zmenšila o 70-tisíc hektárov. Keď sa vlani maďarský premiér Viktor Orbán rozhodol založiť fond, cez ktorý bude…

Pôda stráca kontrolu nad stabilitou pôdnych agregátov

Ako pôdny biológ aktívne upozorňuje na negatívne dôsledky intenzívneho hospodárenia na pôde. Jeho prednášky sú súčasťou mnohých poľnohospodárskych seminárov a konferencií. O širších súvislostiach degradácie pôdy sme sa v priestoroch Mendelovej univerzity v Brne rozprávali s Ing. Jaroslavom Záhorom, CSc.   Je problém s pôdami tak vážny, ako sa v súčasnosti opisuje? Určite áno, možno…

Ďalší krok k ochrane pôdy v EÚ

Diskusia o stratégii EÚ o pôde ponúkla zastrešujúci politický rámec pre obnovu a ochranu pôdy s cieľom posúdiť stav pôdy v Európe a prijať opatrenia proti jej degradácii. „Väčšina našich potravín závisí od pôdy, no 70 % pôdy nie je v dobrom stave,“ zdôraznil podpredseda Komisie Frans Timmermans počas konferencie konanej pri príležitosti predstavenia stratégie.…

Odborná polemika na tému: Fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy a príjem živín

Živiny prítomné v pôde a najmä v pôdnom roztoku vo forme iónov a molekúl podliehajú vzájomnej interakcii, ale aj reakcii s koloidmi pôdneho sorpčného komplexu, čo určuje ich mobilitu a rozhoduje o prístupnosti pre rastliny. Medzi najreaktívnejšie živiny patria anióny kyseliny trihydrogénfosforečnej, preto nadbytok fosforu negatívne vplýva na príjem prakticky všetkých katiónov, ale i naopak prebytok katiónov najmä Ca, Mg, Fe,…

Ošetrenie strniska

Posledné agronomické opatrenie na pozberaných plochách obilnín, strukovín a repky je likvidácia burín. Znovu upozorňujem, že používanie glyfosátu ako totálneho herbicídu prináša zdravotné riziká. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) upozornila, že glyfosát je pravdepodobne pre človeka karcinogénny. Používajte preto klasické zdravotne bezpečné metódy ošetrovania strnísk len mechanickými kultivačnými zásahmi a chemické zásahy obmedzte na minimum. Spoločné pre všetky…

Vápnenie z pohľadu pôdneho mikrobiológa

Sprievodným javom okysľovania pôdy je znižovanie pomeru medzi množstvom bázických katiónov a množstvom iónov vodíka, hliníka a železa vo výmennom komplexe. Sorpčný pôdny komplex je následne menej odolný voči vonkajším vplyvom a znižuje sa jeho potenciál udržiavať chemickú rovnováhu v pôde. Výsledné poklesy pH majú za následok početné a druhové redukovanie spoločenstiev pôdnych organizmov. Ak nie…

Odborná polemika na tému: Orať či neorať?

V ostatnej dobe ojedinele aj na Slovensku sa uplatňuje systém bezorbového obrábania pôdy (No-till), ktorý umožňuje znižovať finančné náklady pestovania, najmä na prípravu pôdy. Vo svojej podstate môžeme tieto technológie zaradiť do pestovateľského systému s nízkymi vstupmi (Low-input). Medzi ďalšie pozitíva treba rátať s vytváraním mierne anaeróbnych podmienok, ktoré môžu stimulovať procesy humifikácie organických látok, čo čiastočne…

Pôda a biomasa ako jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR

Sektor využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (ďalej len „LULUCF“ – land use, land use change and forestry), konkrétne lesná a poľnohospodárska krajina sú skutočne jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR. Zvyšovanie sekvestrácie ukladania uhlíka z atmosférického oxidu uhličitého (ďalej len CO2) do poľnohospodárskej biomasy a pôdy spolu so záchytom emisií skleníkových plynov…

Odborná polemika na tému: Potenciálne straty dusíka z pôdneho prostredia

Počas vegetácie plodín sa uskutočňujú významné zmeny v obsahu prístupných foriem anorganického dusíka (Nan), ktoré sa pohybujú v rozmedzí 30 – 200 kg/ha. Pôdne zdroje prístupného a prijateľného dusíka sú prezentované obsahom humusu, organickými pozberovými zvyškami a reziduálnymi zvyškami dusíka z aplikovaného hnojiva pri hnojení predplodiny. Pestovateľom je známe jarné maximum obsahu anorganického dusíka (Nan) v rozsahu 40 – 60…

Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

Vzhľadom k predpokladaným zmenám klímy v nasledujúcich rokoch, je potrebné už teraz postupne meniť niektoré, doteraz bežne používané agrotechnické postupy pri pestovaní poľných plodín. Rozhodujúce bude, či dokážeme udržať a pokiaľ možno aj postupne zlepšovať kvalitu pôdy, najmä jej schopnosť udržať vodu zo zrážok a efektívne s ňou hospodáriť.   Pre zlepšenie kvality pôdy a jej retenčné schopnosti je potrebné pravidelné…