Odborná polemika na tému: Fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy a príjem živín

Živiny prítomné v pôde a najmä v pôdnom roztoku vo forme iónov a molekúl podliehajú vzájomnej interakcii, ale aj reakcii s koloidmi pôdneho sorpčného komplexu, čo určuje ich mobilitu a rozhoduje o prístupnosti pre rastliny. Medzi najreaktívnejšie živiny patria anióny kyseliny trihydrogénfosforečnej, preto nadbytok fosforu negatívne vplýva na príjem prakticky všetkých katiónov, ale i naopak prebytok katiónov najmä Ca, Mg, Fe,…

Ošetrenie strniska

Posledné agronomické opatrenie na pozberaných plochách obilnín, strukovín a repky je likvidácia burín. Znovu upozorňujem, že používanie glyfosátu ako totálneho herbicídu prináša zdravotné riziká. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) upozornila, že glyfosát je pravdepodobne pre človeka karcinogénny. Používajte preto klasické zdravotne bezpečné metódy ošetrovania strnísk len mechanickými kultivačnými zásahmi a chemické zásahy obmedzte na minimum. Spoločné pre všetky…

Vápnenie z pohľadu pôdneho mikrobiológa

Sprievodným javom okysľovania pôdy je znižovanie pomeru medzi množstvom bázických katiónov a množstvom iónov vodíka, hliníka a železa vo výmennom komplexe. Sorpčný pôdny komplex je následne menej odolný voči vonkajším vplyvom a znižuje sa jeho potenciál udržiavať chemickú rovnováhu v pôde. Výsledné poklesy pH majú za následok početné a druhové redukovanie spoločenstiev pôdnych organizmov. Ak nie…

Odborná polemika na tému: Orať či neorať?

V ostatnej dobe ojedinele aj na Slovensku sa uplatňuje systém bezorbového obrábania pôdy (No-till), ktorý umožňuje znižovať finančné náklady pestovania, najmä na prípravu pôdy. Vo svojej podstate môžeme tieto technológie zaradiť do pestovateľského systému s nízkymi vstupmi (Low-input). Medzi ďalšie pozitíva treba rátať s vytváraním mierne anaeróbnych podmienok, ktoré môžu stimulovať procesy humifikácie organických látok, čo čiastočne…

Pôda a biomasa ako jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR

Sektor využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (ďalej len „LULUCF“ – land use, land use change and forestry), konkrétne lesná a poľnohospodárska krajina sú skutočne jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR. Zvyšovanie sekvestrácie ukladania uhlíka z atmosférického oxidu uhličitého (ďalej len CO2) do poľnohospodárskej biomasy a pôdy spolu so záchytom emisií skleníkových plynov…

Odborná polemika na tému: Potenciálne straty dusíka z pôdneho prostredia

Počas vegetácie plodín sa uskutočňujú významné zmeny v obsahu prístupných foriem anorganického dusíka (Nan), ktoré sa pohybujú v rozmedzí 30 – 200 kg/ha. Pôdne zdroje prístupného a prijateľného dusíka sú prezentované obsahom humusu, organickými pozberovými zvyškami a reziduálnymi zvyškami dusíka z aplikovaného hnojiva pri hnojení predplodiny. Pestovateľom je známe jarné maximum obsahu anorganického dusíka (Nan) v rozsahu 40 – 60…

Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

Vzhľadom k predpokladaným zmenám klímy v nasledujúcich rokoch, je potrebné už teraz postupne meniť niektoré, doteraz bežne používané agrotechnické postupy pri pestovaní poľných plodín. Rozhodujúce bude, či dokážeme udržať a pokiaľ možno aj postupne zlepšovať kvalitu pôdy, najmä jej schopnosť udržať vodu zo zrážok a efektívne s ňou hospodáriť.   Pre zlepšenie kvality pôdy a jej retenčné schopnosti je potrebné pravidelné…

Produkčný význam pôdnej organickej hmoty

Organická hmota v pôde je zložená z nerozložených rastlinných zvyškov, mikrobiálnych a živočíšnych látok a produktov ich rozkladu – rôzneho stupňa humifikácie i kondenzácie. Podiel nehumifikovanej časti z celkového množstva organických látok  v pôde predstavuje 10 – 15 %. Obsah humifikovanej a kondenzovanej zložky, ktorá je známa ako pôdny humus v našich pôdach v priemere dosahuje okolo 1,5 – 3,5 %, pritom zodpovedá…

Päť tipov ako začať s No-Till

Zmena spôsobu hospodárenia z konvenčného na konzervatívne (pôdoochranné) prináša množstvo výhod, ale aj nástrah. Redakcia časopisu FARMER Weekly požiadala nezávislého odborníka na pôdnu biológiu Mikeho Harringtona, aby sa s nami podelil o to, ako zabezpečiť, aby tento proces prebehol hladko. V svojej odpovedi rozdelil túto problematiku do piatich oblastí. Najskôr si však charakterizujme konzervatívne poľnohospodárstvo.…

Pôda vo veku klimatických zmien

Pôda, podpora života a ukladanie uhlíka Pôda je podporou života pre nespočetné množstvo organizmov vrátane ľudí. Je pôvodcom mnohých „ekosystémových služieb“ pre ľudské spoločnosti: podporuje poľnohospodársku výrobu, reguluje zloženie atmosféry, ukladá a čistí sladkú vodu. Dokáže stabilizovať a eliminovať znečisťujúce látky alebo dokonca kontrolovať patogény. Pôda je jedným z najväčších rezervoárov biodiverzity na Zemi. Je…