Odborná polemika na tému: Orať či neorať?

V ostatnej dobe ojedinele aj na Slovensku sa uplatňuje systém bezorbového obrábania pôdy (No-till), ktorý umožňuje znižovať finančné náklady pestovania, najmä na prípravu pôdy. Vo svojej podstate môžeme tieto technológie zaradiť do pestovateľského systému s nízkymi vstupmi (Low-input). Medzi ďalšie pozitíva treba rátať s vytváraním mierne anaeróbnych podmienok, ktoré môžu stimulovať procesy humifikácie organických látok, čo čiastočne…

Pôda a biomasa ako jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR

Sektor využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (ďalej len „LULUCF“ – land use, land use change and forestry), konkrétne lesná a poľnohospodárska krajina sú skutočne jediný sektor so stabilným záchytom emisií v SR. Zvyšovanie sekvestrácie ukladania uhlíka z atmosférického oxidu uhličitého (ďalej len CO2) do poľnohospodárskej biomasy a pôdy spolu so záchytom emisií skleníkových plynov…

Odborná polemika na tému: Potenciálne straty dusíka z pôdneho prostredia

Počas vegetácie plodín sa uskutočňujú významné zmeny v obsahu prístupných foriem anorganického dusíka (Nan), ktoré sa pohybujú v rozmedzí 30 – 200 kg/ha. Pôdne zdroje prístupného a prijateľného dusíka sú prezentované obsahom humusu, organickými pozberovými zvyškami a reziduálnymi zvyškami dusíka z aplikovaného hnojiva pri hnojení predplodiny. Pestovateľom je známe jarné maximum obsahu anorganického dusíka (Nan) v rozsahu 40 – 60…

Trvalá udržateľnosť súčasných systémov hospodárenia na pôde

Vzhľadom k predpokladaným zmenám klímy v nasledujúcich rokoch, je potrebné už teraz postupne meniť niektoré, doteraz bežne používané agrotechnické postupy pri pestovaní poľných plodín. Rozhodujúce bude, či dokážeme udržať a pokiaľ možno aj postupne zlepšovať kvalitu pôdy, najmä jej schopnosť udržať vodu zo zrážok a efektívne s ňou hospodáriť.   Pre zlepšenie kvality pôdy a jej retenčné schopnosti je potrebné pravidelné…

Produkčný význam pôdnej organickej hmoty

Organická hmota v pôde je zložená z nerozložených rastlinných zvyškov, mikrobiálnych a živočíšnych látok a produktov ich rozkladu – rôzneho stupňa humifikácie i kondenzácie. Podiel nehumifikovanej časti z celkového množstva organických látok  v pôde predstavuje 10 – 15 %. Obsah humifikovanej a kondenzovanej zložky, ktorá je známa ako pôdny humus v našich pôdach v priemere dosahuje okolo 1,5 – 3,5 %, pritom zodpovedá…

Päť tipov ako začať s No-Till

Zmena spôsobu hospodárenia z konvenčného na konzervatívne (pôdoochranné) prináša množstvo výhod, ale aj nástrah. Redakcia časopisu FARMER Weekly požiadala nezávislého odborníka na pôdnu biológiu Mikeho Harringtona, aby sa s nami podelil o to, ako zabezpečiť, aby tento proces prebehol hladko. V svojej odpovedi rozdelil túto problematiku do piatich oblastí. Najskôr si však charakterizujme konzervatívne poľnohospodárstvo.…

Pôda vo veku klimatických zmien

Pôda, podpora života a ukladanie uhlíka Pôda je podporou života pre nespočetné množstvo organizmov vrátane ľudí. Je pôvodcom mnohých „ekosystémových služieb“ pre ľudské spoločnosti: podporuje poľnohospodársku výrobu, reguluje zloženie atmosféry, ukladá a čistí sladkú vodu. Dokáže stabilizovať a eliminovať znečisťujúce látky alebo dokonca kontrolovať patogény. Pôda je jedným z najväčších rezervoárov biodiverzity na Zemi. Je…

Nechajme korene rastlín robiť prácu za nás

Poľnohospodárska prax hľadá v súčasnej dobe pre udržanie pôdnych vlastností predovšetkým mechanické riešenia. Pre monokultúry, ktoré dnes prevažujú, sú potrebné intenzívne chemické a mechanické vstupy. Vystavujú pritom pôdu tlaku ťažkej mechanizácie, vplyvu vetra, vody a slnka. Priemyselné poľnohospodárstvo je závislé od enormných vstupov chemických hnojív a pesticídov. Prirodzené procesy na biologickej báze sú nahradzované chémiou. Úrodná pôda obsahuje okolo 100…

Čo s pozberovými zvyškami a strniskom

Podmietka je plytké obrábanie pôdy po zbere hustosiatych obilnín, ale aj iných plodín, ktoré zanechávajú strnisko. Po zbere v letnom období sa pôda nachádza v zhoršenom fyzikálnom a biologickom stave s výskytom burín strniskového aspektu, resp. trvácich druhov burín a súčasne vypadaných semien burinových kultúrnych rastlín (výdrv) na jej povrchu.   Po zbere plodín, ktoré zanechávajú strnisko, je potrebné regulovať…

Ako rýchlo je možné zúrodniť pôdu?

Mladý poľnohospodár pracoval tri roky na zvyšovaní úrodnosti pôdy. Zmenil technológiu obrábania a začal pracovať s medziplodinami.  Farmár, o ktorom píšeme, je Marvin Miller z Kansasu, ktorý začal hospodáriť v roku 2012. Dovtedy boli jeho polia v systéme intenzívneho (konvenčného) hospodárenia. V prvom roku sa pokúsil pestovať sóju rovnakým systémom, akým sa tu pestovala v minulosti.…