Odborná polemika na tému: Kedy aplikovať inhibítor nitrifikácie?

Výroba priemyselných hnojív predkladá amoniakálne hnojivá a močovinu aditovanú selektívnym inhibítorom nitrifikácie (IN). Uvedené hnojivá v žiadnom prípade nemajú paušálne využitie, preto pestovateľ potrebuje poznať konkrétne agroekologické podmienky vhodné pre ich aplikáciu.   Prečo je aktuálne využívať amoniakálne hnojivá a močovinu s IN? Cieľom inhibície nitrifikácie je zamedzenie premeny amoniaku na dusičnan, ktorý následne mikroorganizmy transformujú na oxidy…

Odborná polemika na tému: Zjednodušený výpočet dávky dusíka pre prihnojovanie porastov počas vegetácie

Aplikácia živín vo forme hnojiva musí akcentovať reálne fyziologické potreby porastu pre dosiahnutie programovanej úrody, obsah prístupných živín v pôde, straty živín z prostredia, ale aj schopnosti porastu prístupné živiny prijať. Denná produkcia anorganického dusíka (Nan) mineralizáciou organických látok predstavuje okolo 0,1 – 1 kg/ha Nan. Organické zdroje dusíka sú reprezentované humusom (100 – 150 t/ha), pôdnym…

Odborná polemika na tému: Enzymaticky regulovaná premena dusičnanov v pôde

Zložitý proces enzymatickej redukcie dusičnanov prostredníctvom viacerých medziproduktov (dusitany, hydroxylamín, oxidy dusíka) na molekulový dusík je známy ako denitrifikácia. Denitrifikácia je zodpovedná za straty dusíka vo forme plynného molekulového dusíka (N2), ktorý imituje do atmosféry. Redukčná transformácia dusičnanov na N2 sa uskutočňuje prostredníctvom tvorby viacerých medziproduktov: NO2–,NO a N2O. Sumárna rovnica redukcie dusičnanov je nasledovná:…

Odborná polemika na tému: Agrotechnika – spôsob regulácie tvorby dusičnanov

Prístupné  prijateľné zdroje anorganického dusíka (NO3– a NH3) vznikajú mineralizáciou organických látok a pozberových zvyškov obsahujúcich dusík. Na amonifikácii sa podieľajú viaceré mikroorganizmy, najmä aktinomycety a mikroskopické huby (plesne). Agrotechnické spôsoby spracovania pôdy stimulujú aeróbne podmienky v pôde, ktoré rozhodujú o procesoch mineralizácie vrátane nitrifikácie. Činnosťou proteolytických enzýmov z bielkovín vznikajú peptidy a aminokyseliny, z ktorých dezamináciou a dezamidáciou vzniká…

Menej adaptované odrody pšenice sú čiastočne zodpovedné za nižšiu úrodu v ekologickom systéme v porovnaní s konvenčným pestovaním.

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – Auxíny

Medzi najrozšírenejšie morforegulátory patria Auxíny. Z chemického hľadiska ich zaraďujeme medzi heterocyklické aromatické deriváty indolu, zložene z šesťčlenného benzénového jadra. Prekurzorom syntézy auxínov je tryptofan. Najrozšírenejším predstaviteľom je kys. beta – indolyloctová, ktorá je veľmi reaktívna a vytvára komplexy s kys. askorbovou, aminokyselinami a bielkovinami, čo podmieňuje fyziologickú aktivitu. Stimuluje syntézu bielkovín, vlákniny a pektínových látok a čiastočne inhibuje ich hydrolýzu, ich…

Odborná polemika na tému: Bioprodukty sú vraj výživne hodnotné a zdravé?

V ostatnej dobe aj v slovenských podmienkach sa udomácňuje systém ekologického, eventuálne organického pestovania plodín a výroby bioproduktov. Kvalita poľnohospodárskych produktov vyjadrená bonitou bioprodukt a biopotravina, ktorá nie je verifikovaná objektívne merateľnými analýzami, oprávnene vyvoláva u spotrebiteľa kontroverzné názory a pochybnosti. Bonita produktov predstavuje iba mieru dohodnutej a štátnymi orgánmi presadzovanej uzancie založenej na technológii pestovania plodín. Spotrebiteľ ma problémy pochopiť…

Odborná polemika na tému: Aplikácia chemických preparátov (IN) na inhibíciu nitrifikácie

Cieľom inhibície nitrifikácie je zamedziť premenu amoniaku na dusičnan, ktorý ďalej za vhodných podmienok (pH, teploty a vlhkosti) činnosťou mikroorganizmov je redukovaný na N2O a najmä molekulu dusíka – N2, ktorá v plynnej forme uniká z pôdy do atmosféry. V minulosti na inhibíciu nitrifikácie boli testované preparáty známe ako N-serve a tiomočovina. V ostatnej dobe sa presadzuje na aplikáciu inhibítorov…

Odborná polemika na tému: Spôsoby eliminácie strát dusíka pri pestovaní plodín

Pestovateľ agrotechnickými postupmi, úpravou pôdnej reakcie a najmä racionalizáciou výživy a hnojenia porastov do značnej  miery môže obmedziť straty dusíka. Cieľavedomá pravidelná kultivácia pôdy vytvára stav dobre  prevzdušnenej ornice, ktorá brzdí biologické procesy redukcie dusičnanov na molekulový dusík (denitrifikácia), čo sa prejaví v znížení jeho strát. Naproti tomu podmienky zvýšenej koncentrácie obsahu kyslíka priaznivo vplývajú na stimuláciu oxidácie…

Odborná polemika na tému: Potenciálne straty dusíka z pôdneho prostredia

Počas vegetácie plodín sa uskutočňujú významné zmeny v obsahu prístupných foriem anorganického dusíka (Nan), ktoré sa pohybujú v rozmedzí 30 – 200 kg/ha. Pôdne zdroje prístupného a prijateľného dusíka sú prezentované obsahom humusu, organickými pozberovými zvyškami a reziduálnymi zvyškami dusíka z aplikovaného hnojiva pri hnojení predplodiny. Pestovateľom je známe jarné maximum obsahu anorganického dusíka (Nan) v rozsahu 40 – 60…

Odborná polemika na tému: Prečo je akumulácia dusičnanov v zelenine nebezpečná?

Pestovanie skorej zeleniny v podmienkach fóliovníkov a skleníkov vytvára optimálne výživové, vlhkostné, teplotné a svetelné podmienky, ktoré umožňujú nadmernú akumuláciu dusičnanov v rastlinnej biomase. Na rozdiel od amoniaku dusičnany vykazujú vysokú mobilitu v pôdnom substráte, čo dovoľuje intenzívny prienik do koreňového systému a nadzemných orgánov pestovaných rastlín. Vychádza sa z poznania, že dusičnan je extrémne hydrofilný (vodomilný), preto s vodou úplné splynie do…