Odborná polemika na tému: Názory na význam chemických foriem selénu

Dôležitosť selénu vo výžive ľudí vyplýva z jeho aktívnej  účasti na realizácii enzymatických reakcií eliminácie reaktívnych voľných radikálov. Nízky obsah selénu v pôdach Slovenska spôsobuje jeho deficit v poľnohospodárskych produktoch a potravinách. Obsah Se presahuje priemerné hodnoty, najmä na pôdach (nivné pôdy) riečnych dolín (Váhu, Latorice, Ondavy, Nitry, Hronu, Popradskej kotliny a Podunajskej nížiny), ktoré boli sformované na aluviálnych…

Odborná polemika na tému: Trend produkcie funkčných produktov

Vo výrobe rastlinných produktov a potravín vôbec sa uplatňuje zásada, aby produkty okrem vysokej výživnej kvality plnili aj významné zdravotné požiadavky, ktoré by čiastočne substituovali farmaceutické produkty a prispievali k prevencii a snáď i liečbe mnohých chronických civilizačných ochorení. Takéto produkty sú známe pod názvom funkčne potraviny – nutraceutiká, ktoré sú definované ako potraviny prospievajúce zdraviu nad rámec základnej…

Hnojenie močovinou

Močovina je vo svete najviac používaným dusíkatým hnojivom, zatiaľ čo v EÚ sú viac používané liadky. Pre možné riziko  strát únikom amoniaku je v niektorých krajinách EÚ hnojenie močovinou bez inhibítora ureázy alebo bez zapravenia do pôdy zakázané. Pritom aplikácia močoviny pred dažďom (5 mm a viac) je veľmi efektívnym spôsobom hnojenia dusíkom vtedy, keď je…

Odborná polemika na tému: Hnojíme málo alebo veľa?

Zabezpečenie trvalej pôdnej úrodnosti a udržateľnej produkčnej výkonnosti pôdy vyžaduje, aby živiny exportované úrodou boli nahradené vo forme priemyselných a organických (hospodárskych) hnojív. Hnojenie chápeme ako súčasť komplexu agrotechnických postupov pestovania.  Trend úrovne hnojenia za dlhodobé obdobie podľa výsledkov UKSUP-u je viac-menej stabilný. Výsledky poskytujú celoštátny pohľad na úroveň hnojenia. Z predloženej analýzy výsledkov za vegetačný ročník…

Odborná polemika na tému: Zdroje mikroelementov a potreby rastlín

Mikroelementy v rastlinách tvoria súčasť enzymatických systémov, kde sa podieľajú na metabolickej a biosyntetickej činnosti rastlinných orgánov. Preto sú mikroelementy pre rastliny nenahraditeľné (esenciálne). Ich činnosť je porovnávaná s činnosťou vitamínov u živočíchov.  Čiastočne analogickú úlohu plnia aj makroprvky Mg, Ca a čiastočne draslík. Rozdiely sú v tom, že mikroelementy sú potrebné v 100 až 10 000 násobne menšom množstve ako makroprvky. Pri…

Odborná polemika na tému: Mikroelementy v pôde a v rastline

Koncentrácia mikroelementov v pôde a v rastline je daná ich obsahom v pôde a intenzitou hnojenia mikroživinami. Na Slovensku najväčší rozsah plôch orných pôd, vyznačujúcich sa deficitom, pripadá na bór (46,19 %), molybdén (46,26 %) a zinok (34,48 %). V prípade medi iba 12,07 % a mangánu 8,43 % plôch vykazuje deficit. Prístupnosť mikroelementov z pôdnych zdrojov je závislá od pH, pôdnej organickej hmoty,…

Listová výživa a stimulácia jačmeňa jarného

Listové prípravky sú až na malé výnimky aplikované v kvapalnej forme a skoro vždy sa ich snažíme kombinovať s nejakým ďalším postrekom, aby sa znížili náklady na aplikáciu. Nosný termín postrekov je na jar, keď už rastlinu opúšťa zimný stres a začína viditeľne vegetovať. V našich podmienkach je to pri oziminách od konca marca do konca apríla, pri…

Odborná polemika na tému: Hnojenie organickými hospodárskymi hnojivami

Organické hnojivá vykazujú nezastupiteľnú funkciu ako zdroj minerálnych živín (najmä N a K), organických látok pre formovanie organickej hmoty (humusu), pôdnej štruktúry a zdroj uhlíka pre pôdne mikroorganizmy a čiastočne i rastliny. Okrem maštaľného hnoja, močovky, hnojovice (tekutý hnoj), kompostu a zeleného hnojenia, pozberové zvyšky rastlín (koreňová biomasa, ale aj nadzemná biomasa) predstavuje hodnotný zdroj organických látok, ktoré v…

Odborná polemika na tému: Charakteristika termínov aplikácie hnojív

Z hľadiska časovej aplikácie hnojív poznáme základné hnojenie a prihnojovanie porastov počas vegetácie. Charakteristika jednotlivých foriem aplikácie hnojív: Základné hnojenie sa uskutočňuje pred výsevom osiva. V prípade ozimín s ohľadom na zásobu prístupného dusíku v pôde, predplodiny, ale i možnosti jeho strát v jesennom období je účelné na mnohých lokalitách pestovania neaplikovať dusíkaté hnojivo. Na pozemkoch menej úrodných pri deficite prístupného dusíka…

Odborná polemika na tému: Praktické aspekty listovej výživy

Pri aplikácii hnojiva je potrebné rešpektovať podmienky aktuálneho počasia (najmä teplo a vlhkosť), je žiaduce, aby minimálne tri dni po aplikácii hnojiva nepršalo. Najvhodnejšia teplota pre aplikáciu hnojiva je okolo 15 – 20 °C, pri vyššej vzdušnej vlhkosti, keď je zamračené a podvečer, aby nedošlo ku odpareniu roztoku a následnej kryštalizácii živín v hnojive.  Látkové zloženie kvapalného hnojiva pre aplikáciu…