Rôzne prístupy k hnojeniu jačmeňa jarného dusíkom

V poľnohospodárskej praxi uplatňované systémy hnojenia jačmeňa jarného pestovaného pre sladovnícke účely zohľadňujú, že výsledkom pestovania má byť zrno s obsahom dusíkatých látok 11 % – trieda A (STN 461100-5/2004). Tento cieľ a biologická podstata jačmeňa jarného (intenzívna plodina schopná počas prvých 30 až 40 dní prijať 40 až 60 kg.ha-1 N a počas krátkeho 3 – 4 mesačného…

AmazoN – bakteriálny prípravok viažuci dusík a zlacňujúci výrobu

V našej sérii článkov predstavujeme možnosť využitia niektorých bakteriálnych prípravkov viažucich dusík ako  čiastočnej náhrady drahých hnojív. Sú vyvinuté tri rôzne prípravky, schopné dopĺňať pôdny dusík. V tomto príspevku sa budeme venovať postemergentnému aplikovaniu prípravku amazoN.     Postemergentná aplikácia amazoN-u Najefektívnejším spôsobom aplikácie baktérií žijúcich v symbióze s koreňom rastliny je morenie osiva. Ďalšou možnosťou,…

Odborná polemika na tému: Príklady kontroverzných názorov

I napriek tomu, že na stránkach časopisu Naše pole boli nespočetnekrát interpretované základné fyzikálno-chemické zákonitosti premeny aplikovaných živín do pôdy, ich mobilita  a prístupnosť pre pestované plodiny, stále sme svedkami medializácie kontroverzných názorov. Medzi neadekvátne názory, na ktoré pestovatelia hľadajú odpoveď, patria predovšetkým tieto: 1/ zovšeobecnená predstava, že dusíkaté hnojivá okysličujú pôdu. Vysvetlenie nachádzame v agrochémii, kde je…

Odborná polemika na tému: Hodnotenie produkčnej účinnosti preparátov v pestovaní plodín

Sústavne narastá spektrum najrôznejších preparátov vo výžive pestovaných plodín. Z medializovaných informácií vyplýva, že okrem anorganických živín v reklamovaných preparátoch sú prítomné i organické, eventuálne organo-minerálne látky: humínové látky, lignohumáty, oligopeptidy, aminokyseliny, organické kyseliny, polysacharidy, prekurzory chlorofylu a látky s morforegulačnou aktivitou. Viaceré produkty sú pripravené na báze vedľajších produktov alebo odpadov fermentačných a separačných technológií spracovania rôznych prírodných…

Odborná polemika na tému: Úvahy o obmedzovaní aplikácie priemyselných hnojív

Trend redukcie aplikácie dusíkatých hnojív je motivovaný  snahou významne obmedziť straty N a zároveň znížiť tvorbu emisií plynných foriem dusíka (N2O a N2), ktoré sú zodpovedné za tvorbu nežiaduceho skleníkového efektu a fenoménu otepľovania atmosféry. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že vplyv N2O na otepľovanie je 300-násobne účinnejší v porovnaní s CO2. Na základe uvedeného EÚ rozhodla do roku 2030…

Odborná polemika na tému: Názory na význam chemických foriem selénu

Dôležitosť selénu vo výžive ľudí vyplýva z jeho aktívnej  účasti na realizácii enzymatických reakcií eliminácie reaktívnych voľných radikálov. Nízky obsah selénu v pôdach Slovenska spôsobuje jeho deficit v poľnohospodárskych produktoch a potravinách. Obsah Se presahuje priemerné hodnoty, najmä na pôdach (nivné pôdy) riečnych dolín (Váhu, Latorice, Ondavy, Nitry, Hronu, Popradskej kotliny a Podunajskej nížiny), ktoré boli sformované na aluviálnych…

Odborná polemika na tému: Trend produkcie funkčných produktov

Vo výrobe rastlinných produktov a potravín vôbec sa uplatňuje zásada, aby produkty okrem vysokej výživnej kvality plnili aj významné zdravotné požiadavky, ktoré by čiastočne substituovali farmaceutické produkty a prispievali k prevencii a snáď i liečbe mnohých chronických civilizačných ochorení. Takéto produkty sú známe pod názvom funkčne potraviny – nutraceutiká, ktoré sú definované ako potraviny prospievajúce zdraviu nad rámec základnej…

Hnojenie močovinou

Močovina je vo svete najviac používaným dusíkatým hnojivom, zatiaľ čo v EÚ sú viac používané liadky. Pre možné riziko  strát únikom amoniaku je v niektorých krajinách EÚ hnojenie močovinou bez inhibítora ureázy alebo bez zapravenia do pôdy zakázané. Pritom aplikácia močoviny pred dažďom (5 mm a viac) je veľmi efektívnym spôsobom hnojenia dusíkom vtedy, keď je…

Odborná polemika na tému: Hnojíme málo alebo veľa?

Zabezpečenie trvalej pôdnej úrodnosti a udržateľnej produkčnej výkonnosti pôdy vyžaduje, aby živiny exportované úrodou boli nahradené vo forme priemyselných a organických (hospodárskych) hnojív. Hnojenie chápeme ako súčasť komplexu agrotechnických postupov pestovania.  Trend úrovne hnojenia za dlhodobé obdobie podľa výsledkov UKSUP-u je viac-menej stabilný. Výsledky poskytujú celoštátny pohľad na úroveň hnojenia. Z predloženej analýzy výsledkov za vegetačný ročník…

Odborná polemika na tému: Zdroje mikroelementov a potreby rastlín

Mikroelementy v rastlinách tvoria súčasť enzymatických systémov, kde sa podieľajú na metabolickej a biosyntetickej činnosti rastlinných orgánov. Preto sú mikroelementy pre rastliny nenahraditeľné (esenciálne). Ich činnosť je porovnávaná s činnosťou vitamínov u živočíchov.  Čiastočne analogickú úlohu plnia aj makroprvky Mg, Ca a čiastočne draslík. Rozdiely sú v tom, že mikroelementy sú potrebné v 100 až 10 000 násobne menšom množstve ako makroprvky. Pri…