Menej adaptované odrody pšenice sú čiastočne zodpovedné za nižšiu úrodu v ekologickom systéme v porovnaní s konvenčným pestovaním.

Odborná polemika na tému: Hormonálna prevencia a terapia obilnín – Auxíny

Medzi najrozšírenejšie morforegulátory patria Auxíny. Z chemického hľadiska ich zaraďujeme medzi heterocyklické aromatické deriváty indolu, zložene z šesťčlenného benzénového jadra. Prekurzorom syntézy auxínov je tryptofan. Najrozšírenejším predstaviteľom je kys. beta – indolyloctová, ktorá je veľmi reaktívna a vytvára komplexy s kys. askorbovou, aminokyselinami a bielkovinami, čo podmieňuje fyziologickú aktivitu. Stimuluje syntézu bielkovín, vlákniny a pektínových látok a čiastočne inhibuje ich hydrolýzu, ich…

Odborná polemika na tému: Bioprodukty sú vraj výživne hodnotné a zdravé?

V ostatnej dobe aj v slovenských podmienkach sa udomácňuje systém ekologického, eventuálne organického pestovania plodín a výroby bioproduktov. Kvalita poľnohospodárskych produktov vyjadrená bonitou bioprodukt a biopotravina, ktorá nie je verifikovaná objektívne merateľnými analýzami, oprávnene vyvoláva u spotrebiteľa kontroverzné názory a pochybnosti. Bonita produktov predstavuje iba mieru dohodnutej a štátnymi orgánmi presadzovanej uzancie založenej na technológii pestovania plodín. Spotrebiteľ ma problémy pochopiť…

Odborná polemika na tému: Aplikácia chemických preparátov (IN) na inhibíciu nitrifikácie

Cieľom inhibície nitrifikácie je zamedziť premenu amoniaku na dusičnan, ktorý ďalej za vhodných podmienok (pH, teploty a vlhkosti) činnosťou mikroorganizmov je redukovaný na N2O a najmä molekulu dusíka – N2, ktorá v plynnej forme uniká z pôdy do atmosféry. V minulosti na inhibíciu nitrifikácie boli testované preparáty známe ako N-serve a tiomočovina. V ostatnej dobe sa presadzuje na aplikáciu inhibítorov…

Odborná polemika na tému: Spôsoby eliminácie strát dusíka pri pestovaní plodín

Pestovateľ agrotechnickými postupmi, úpravou pôdnej reakcie a najmä racionalizáciou výživy a hnojenia porastov do značnej  miery môže obmedziť straty dusíka. Cieľavedomá pravidelná kultivácia pôdy vytvára stav dobre  prevzdušnenej ornice, ktorá brzdí biologické procesy redukcie dusičnanov na molekulový dusík (denitrifikácia), čo sa prejaví v znížení jeho strát. Naproti tomu podmienky zvýšenej koncentrácie obsahu kyslíka priaznivo vplývajú na stimuláciu oxidácie…

Odborná polemika na tému: Potenciálne straty dusíka z pôdneho prostredia

Počas vegetácie plodín sa uskutočňujú významné zmeny v obsahu prístupných foriem anorganického dusíka (Nan), ktoré sa pohybujú v rozmedzí 30 – 200 kg/ha. Pôdne zdroje prístupného a prijateľného dusíka sú prezentované obsahom humusu, organickými pozberovými zvyškami a reziduálnymi zvyškami dusíka z aplikovaného hnojiva pri hnojení predplodiny. Pestovateľom je známe jarné maximum obsahu anorganického dusíka (Nan) v rozsahu 40 – 60…

Odborná polemika na tému: Prečo je akumulácia dusičnanov v zelenine nebezpečná?

Pestovanie skorej zeleniny v podmienkach fóliovníkov a skleníkov vytvára optimálne výživové, vlhkostné, teplotné a svetelné podmienky, ktoré umožňujú nadmernú akumuláciu dusičnanov v rastlinnej biomase. Na rozdiel od amoniaku dusičnany vykazujú vysokú mobilitu v pôdnom substráte, čo dovoľuje intenzívny prienik do koreňového systému a nadzemných orgánov pestovaných rastlín. Vychádza sa z poznania, že dusičnan je extrémne hydrofilný (vodomilný), preto s vodou úplné splynie do…

Odborná polemika na tému: Spôsoby zmiešavania jednozložkových hnojív

Naši pestovatelia si zvykli objednávať od rôznych špeciálnych dodávateľov viaczložkové hnojivá v kvapalnom  alebo tuhom skupenstve (v práškovej alebo granulovanej forme). I napriek uvedenému PD alebo hospodárstva rodinnej farmy by nemali mať problémy v „domácich“ podmienkach pripraviť hnojivá požadovaného živinového zloženia. Príprava viaczložkových kombinovaných priemyselných hnojív sa uskutočňuje s cieľom úspory pracovných procesov a tým aj nákladov na prepravu pri aplikácii hnojív.…

Hrach siaty (Pisum sativum L.)- pestovanie, ochrana a využitie

Hrach siaty patrí k najstarším kultúrnym plodinám. Genetickým centrom hrachu siateho je Etiópia, oblasť Stredozemného mora a Stredná Ázia. Do Európy sa dostal cez Taliansko a rozšíril sa tu pravdepodobne  až v stredoveku. Semená hrachu sa našli vo vykopávkach z doby kamennej a bronzovej v malej Ázii a z doby kolovitých stavieb vo Švajčiarsku. Vavilov, jeden z najväčších historikov kultúrnych rastlín, datuje…

Odborná polemika na tému: Dilema v označovaní živín vo forme kysličníkov

I napriek tomu, že obsah živín v systéme „pôda – hnojivo – rastlina“ sa nachádza vo forme prvkov, iónov a zlúčenín, naďalej obsah živín vyjadrujeme v kysličníkoch, čo je v rozpore so skutkovým  stavom. Naďalej dogmaticky sa držíme starej zásady, ako keby sme boli v zajatí historického precedensu. Dozrel čas, aby agronomická, agrochemická odborná komunita a pestovateľská prax prehodnotila tento problém…

Pôdne vlastnosti verzus dlhodobé hnojenie

Pôdne vlastnosti patria medzi najdôležitejšie charakteristiky stanovišťa. Sú výsledkom pôdotvorných faktorov, z ktorých materská hornina patrí k najvýznamnejším. Ostatné faktory – klíma, organizmy, čas, reliéf – sa podieľajú na ďalšom formovaní pôdnych vlastností.  V pôde je dostupnosť živín všeobecne nízka a mení sa pôsobením zrážok, teploty, vetra, pôdneho typu a pôdnej reakcie. Pôdna reakcia sa považuje za najdôležitejší indikátor…