Produkčný význam pôdnej organickej hmoty

Organická hmota v pôde je zložená z nerozložených rastlinných zvyškov, mikrobiálnych a živočíšnych látok a produktov ich rozkladu – rôzneho stupňa humifikácie i kondenzácie. Podiel nehumifikovanej časti z celkového množstva organických látok  v pôde predstavuje 10 – 15 %. Obsah humifikovanej a kondenzovanej zložky, ktorá je známa ako pôdny humus v našich pôdach v priemere dosahuje okolo 1,5 – 3,5 %, pritom zodpovedá…