Ekosystémové služby trávnych porastov

Lúky a pasienky sú jedinečné ekosystémy, ktoré sprevádzajú ľudstvo už od obdobia mezolitu, kedy sa začala cielená poľnohospodárska činnosť človeka. V priebehu stáročí sa forma a intenzita využívania trávnych porastov menila. V zmysle  modernej teórie ekosystémových úžitkov a služieb poskytujú ľudskej spoločnosti celý rad týchto služieb v závislosti od prírodných podmienok, v ktorých sa nachádzajú.   Provízne služby trávnych porastov Trávne…

Aktuálne problémy slovenského lúkarstva a pasienkarstva

Lúky a pasienky sú po stáročia neoddeliteľnou súčasťou slovenskej krajiny. Optimálny manažment trávnych porastov v súlade s ochranou životného prostredia a potrebami zvierat, zachovanie výmery poloprírodných biotopov a zaraďovanie viacročných krmovín do osevných postupov sú kľúčom k zachovania ekologickej stability krajiny. Okrem toho vedie k zlepšovaniu welféru zvierat, udržaniu pôdnej úrodnosti, a v neposlednom rade sa pozitívne prejavia na efektivite…

Kvalita krmu zo siatych trávnych porastov

Vysokoprodukčné systémy chovu hovädzieho dobytka vytvárajú tlak na dostatok krmiva s primeranou koncentráciou energie a dusíkatých látok. Jednoduchým riešením je zvyšovanie podielu jadrových krmív v kŕmnej dávke, čo však prináša nebezpečenstvo v podobe zdravotných problémov zvierat. Pestovanie vysokokvalitných objemových krmív na ornej pôde má preto v poľnohospodárskych podnikoch a farmách s chovom prežúvavcov nezastupiteľnú úlohu. Do procesu dosahovania hlavného cieľa, produkcie…

Predpoklady úspešného pestovania lucerny siatej

Lucerna siata (Medicago sativa L.)je významnou viacročnou krmovinou. Pochádza zo strednej Ázie z oblasti dnešného Iránu (pôvodnej Perzskej ríše). Jej vynikajúce nutričné vlastnosti zaznamenali arabskí chovatelia koní už v antickej dobe. Pozitívne účinky lucerny sa prejavovali na sile a rýchlosti týchto zvierat. Lucernu pomenovali „al-fal-fa“, čo v preklade z arabčiny znamená „najlepšie krmivo“. Okrem využitia v chove hospodárskych zvierat má…

Miešanky na ornej pôde – áno či nie?

Krmoviny tvoria spojivo medzi rastlinnou a živočíšnou produkciou. Zaisťujú výživu prežúvavcov a koní a ich prostredníctvom produkciu animálnych hnojív, ktorých organická hmota je nezastupiteľným zdrojom úrodnosti pôd, najmä orných. Vzhľadom na to, že nie sú klasickou trhovou plodinou, sa dostávajú v mnohých prípadoch na okraj záujmu. Významne je situácia v pestovaní kŕmnych plodín ovplyvnená aj neustále klesajúcimi stavmi hospodárskych zvierat. Z dlhodobého…

Otázkou kvality GPS siláží je termín zberu

Pestovanie celých rastlín obilnín na krmovinárske účely je vhodným doplnením krmovinovej základne hovädzieho dobytka. Meradlom ich efektívnosti pestovania nie je len úroveň produkcie biomasy, ale hlavne koncentrácia energie, ktorá je rozhodujúcim ukazovateľom kvality a konverzie vyrobeného krmiva.   Silážovateľnosť celých rastlín obilnín (GPS) úzko súvisí s vegetačnou fázou rastlín v čase zberu. Je známe, že počas vegetačného obdobia…