PPA ide tvrdo proti korupcii a podvodom

Vďaka úspešnému získaniu trvalej akreditácie môže Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v rýchlom tempe prijímať nové protikorupčné opatrenia, ktoré garantujú, že sa stane dôveryhodnou a transparentnou inštitúciou. Dôkazom je vytvorenie novej Sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti. Táto sekcia bude úzko spolupracovať s  Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) s Európskou prokuratúrou (EPPO), Generálnou prokuratúrou SR a s OČTK. Generálny riaditeľ…

Odborná polemika na tému: Charakteristika termínov aplikácie hnojív

Z hľadiska časovej aplikácie hnojív poznáme základné hnojenie a prihnojovanie porastov počas vegetácie. Charakteristika jednotlivých foriem aplikácie hnojív: Základné hnojenie sa uskutočňuje pred výsevom osiva. V prípade ozimín s ohľadom na zásobu prístupného dusíku v pôde, predplodiny, ale i možnosti jeho strát v jesennom období je účelné na mnohých lokalitách pestovania neaplikovať dusíkaté hnojivo. Na pozemkoch menej úrodných pri deficite prístupného dusíka…