Závlahy na Slovensku, ich história, súčasnosť, význam a perspektíva

Problematika vody v poľnohospodárskej krajine má osobitý charakter. V našom prípade sa viaže na konkrétne geoekologické a hydrografické podmienky Slovenska. Hydromelioračnú sústavu definujeme ako súbor technických prostriedkov a zariadení, ktoré umožňujú reguláciu vodného režimu v poľnohospodárskej krajine. Hydromelioračná sústava je regulátor hydrologického cyklu a má tri zložky: akumulačnú, transformačnú a odvodňovaciu. Slovensko leží na orografickej streche Európy, čo vyžaduje racionálne hospodárenie s vodou…