Úrad EFSA uverejnil výročnú správu o rezíduách pesticídov nájdených v potravinách

Správa, ktorá je založená na údajoch z úradných kontrolných činností členských štátov EÚ, Islandu a Nórska analyzovala celkom 91 015 vzoriek. Zistilo sa, že 95,5 % testovaných vzoriek spadá do zákonom povolených hladín, zatiaľ čo 4,5 % prekročilo povolenú hladinu rezíduí (MRL). V správe sa však uvádza, že miera prekročenia MRL sa zvýšila zo 4,1 % v…

Druhým štátnym tajomníkom MPRV SR bude Andrej Gajdoš

Štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) bude Andrej Gajdoš. Na svojom včerajšom rokovaní ho do funkcie vymenovala vláda Slovenskej republiky. Na tejto pozícii bude pôsobiť od štvrtka, 13. augusta 2020. Ing. Andrej Gajdoš vyštudoval Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V súčasnosti pôsobí ako konateľ súkromnej spoločnosti pôsobiacej v agrosektore, zaoberajúcej sa…

Odovzdávanie ocenení NAJ Naše pole

Pravidlá tohtoročného zostavovania tabuliek do ročenky NAJ Naše pole – Slovenský chov zostali nezmenené, tak ako aj zloženie desiatky najpestovanejších plodín v sezóne 2019. Čo sa však výrazne zmenilo, bolo odovzdávanie ocenení pre najlepšie umiestnených. Kvôli karanténnym opatreniam sme v pravidelnom termíne na konci mája nemohli laureátov pozvať na spoločné slávnostné odovzdávanie. Rozhodli sme sa…

Kvalita krmu zo siatych trávnych porastov

Vysokoprodukčné systémy chovu hovädzieho dobytka vytvárajú tlak na dostatok krmiva s primeranou koncentráciou energie a dusíkatých látok. Jednoduchým riešením je zvyšovanie podielu jadrových krmív v kŕmnej dávke, čo však prináša nebezpečenstvo v podobe zdravotných problémov zvierat. Pestovanie vysokokvalitných objemových krmív na ornej pôde má preto v poľnohospodárskych podnikoch a farmách s chovom prežúvavcov nezastupiteľnú úlohu. Do procesu dosahovania hlavného cieľa, produkcie…

Ošetrenie strniska

Posledné agronomické opatrenie na pozberaných plochách obilnín, strukovín a repky je likvidácia burín. Znovu upozorňujem, že používanie glyfosátu ako totálneho herbicídu prináša zdravotné riziká. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) upozornila, že glyfosát je pravdepodobne pre človeka karcinogénny. Používajte  preto klasické zdravotne bezpečné metódy ošetrovania strnísk len mechanickými kultivačnými zásahmi a chemické zásahy obmedzte na minimum. Spoločná pre všetky…

Pôda vo veku klimatických zmien

Pôda, podpora života a ukladanie uhlíka Pôda je podporou života pre nespočetné množstvo organizmov vrátane ľudí. Je pôvodcom mnohých „ekosystémových služieb“ pre ľudské spoločnosti: podporuje poľnohospodársku výrobu, reguluje zloženie atmosféry, ukladá a čistí sladkú vodu. Dokáže stabilizovať a eliminovať znečisťujúce látky alebo dokonca kontrolovať patogény. Pôda je jedným z najväčších rezervoárov biodiverzity na Zemi. Je…

Choroby kukurice

Porasty kukurice sú pekné a zdravé, niekde sú listy mierne poškodené kukuričiarom a skočkami. Poškodenie môže byť vstupnou bránou pre choroby. Hrdza kukuričná (Puccinia sorgi) je významná v najteplejších oblastiach Slovenska. Napáda najmä porasty kukurice pestovanej na siláž. Prejavuje sa na konci vegetácie predčasným usychaním napadnutých listov. K vývoju potrebuje medzihostiteľa – kysličky, potrebuje nižšie teploty a vysokú vlhkosť vzduchu. Letné horúčavy…

Pestovatelia nedoceňujú význam fosforu vo výžive plodín

Z prehľadu štatistických informácií ÚKSÚP-u o aplikácii priemyselných hnojív vo vegetačnom ročníku 2010 – 2011 vyplýva poznatok o nedostatočnom zabezpečení fosforečnej výživy pestovaných plodín. Dlhodobý trend nízkych dávok fosforu v aplikovanom hnojive, najmä po roku 2000, neumožňuje pokryť úrodou odčerpané množstvo P a vytvára stav absolútneho deficitu fosforu v pôde. Priemerné dávky hnojív NPK vo…

Pozitívny vplyv krycích plodín na pôdne mikroorganizmy

Doterajšie štúdie preukázali pozitívny vplyv pestovania medziplodín na pôdnu mikrobiálnu komunitu. Väčšina z nich však bola jednorazová, ovplyvnená špecifickými podmienkami lokality, vplyvom sezóny a vybranými analytickými metódami. Súčasná globálna analýza z University of Illinois je iná v tom, že medzi desiatkami týchto jednorazových štúdií hľadali vedci univerzálne vzorce. Analýza ukazuje, že v 60 poľných štúdiách sa v…

Na Orave je to ešte otázne

Ostatný mesiac u nás pretrváva daždivé a chladné počasie. V rámci možností sa nám podarilo dokončiť druhé kosby senáží v dobrej kvantite aj kvalite. Aktuálne (23. 7.) sa trápime so zberom sena, do ktorého nám neustále prší. V minulom roku sme mali tieto práce ukončené už k 1. 7. Pri obilninách sme bojovali proti septoriózám,…