Agrorezort spustí v máji výrazné investície do pôdohospodárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v súvislosti s predĺžením programového obdobia Programu rozvoja vidieka (PRV) a jeho navýšením rozpočtu aj zo zdrojov Európskeho nástroja na obnovu (Next generation EU) pripravuje štyri nové a mimoriadne zaujímavé výzvy zamerané na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Investície tiež podporia spolupráce podnikov, zvýhodnia malých poľnohospodárov a tých, ktorí…

Odborná polemika na tému: Aplikácia chemických preparátov (IN) na inhibíciu nitrifikácie

Cieľom inhibície nitrifikácie je zamedziť premenu amoniaku na dusičnan, ktorý ďalej za vhodných podmienok (pH, teploty a vlhkosti) činnosťou mikroorganizmov je redukovaný na N2O a najmä molekulu dusíka – N2, ktorá v plynnej forme uniká z pôdy do atmosféry. V minulosti na inhibíciu nitrifikácie boli testované preparáty známe ako N-serve a tiomočovina. V ostatnej dobe sa presadzuje na aplikáciu inhibítorov…

Redistributívnu platbu sme zaviedli, čo ďalej?

Vracať sa k implementácii redistributívnej platby, obzvlášť po tom, čo táto téma rozvírila agrárne vody a bola značne medializovaná, nie je cieľom tohto článku. Zobrať 11 miliónov eur z druhého piliera a roztrúsiť ich v 50-eurovkách na plochu, nie je podľa môjho názoru šťastné riešenie, efekt tohto opatrenia na rast produkcie bude minimálny, skôr žiadny. Pozitívom, o ktorom sa až…

Odborná polemika na tému: Spôsoby eliminácie strát dusíka pri pestovaní plodín

Pestovateľ agrotechnickými postupmi, úpravou pôdnej reakcie a najmä racionalizáciou výživy a hnojenia porastov do značnej  miery môže obmedziť straty dusíka. Cieľavedomá pravidelná kultivácia pôdy vytvára stav dobre  prevzdušnenej ornice, ktorá brzdí biologické procesy redukcie dusičnanov na molekulový dusík (denitrifikácia), čo sa prejaví v znížení jeho strát. Naproti tomu podmienky zvýšenej koncentrácie obsahu kyslíka priaznivo vplývajú na stimuláciu oxidácie…

Na kávičke s ASROU

Spoločnosť ASRA prináša do nasledujúcej sezóny niekoľko noviniek. Portfólio v oblasti biologickej ochrany je doplnené o prípravok Xilon®, ktorý je založený na hube Trichoderma asperellum. Prípravok je registrovaný do kukurice proti Fusarium spp. a Sclerotinia sclerotiorum v slnečnici a sóji. Trichoderma je v poľnohospodárskej praxi overeným bioagensom, ktorý vykazuje štyri režimy účinku. Produkuje enzýmy, ktoré negatívne ovplyvňujú patogény. Parazituje hubové…

Ochrana ozimných obilnín proti chorobám päty stebla

Každý rok je počasie iné, preto treba pristupovať k ošetrovaniu obilnín až po monitorovaní zdravotného stavu a dôkladnom zvážení napadnutia, resp. možného šírenia chorôb. Choroby sa šíria s obmenami rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch, sme už na ne pripravení, menia sa iba fungicídy. Pozrime sa teda na novinky v prvom fungicídnom ošetrovaní obilnín. Černanie báz stebiel (Ophiobolus graminis syn. Gaeumannomyces graminis) vyžaduje na šírenie teploty 12…

Minuloročný účet za škody: 50 mil. eur

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ spočítala výšku minuloročných škôd na poľnohospodárskych plodinách, ktoré zničilo extrémne počasie a premnožená zver. Celkový účet za minuloročné škody je takmer 50 mil. eur. Straty sa týkajú viac ako desatiny výmery poľnohospodárskej pôdy. V skutočnosti však boli vlani škody na úrode ešte vyššie, keďže SPPK mapovala straty len na plodinách, ktoré pestujú…

Strukoviny na Slovensku takmer nepestované

Strukoviny sú často nedocenené druhy poľnohospodárskych plodín, hoci majú mnoho pozitívnych vlastností z hľadiska agropotravinárstva. Sú významným zdrojom bielkovín potrebných pre výživu ľudí a takisto aj pre výživu hospodárskych zvierat. Pôsobia melioračne na podorničnú vrstvu a sú veľmi vhodnou plodinou na zelené hnojenie. Pozitívna je aj ich schopnosť biologickej fixácie dusíka. Okrem tradičných  strukovín, ako…

Odborná polemika na tému: Potenciálne straty dusíka z pôdneho prostredia

Počas vegetácie plodín sa uskutočňujú významné zmeny v obsahu prístupných foriem anorganického dusíka (Nan), ktoré sa pohybujú v rozmedzí 30 – 200 kg/ha. Pôdne zdroje prístupného a prijateľného dusíka sú prezentované obsahom humusu, organickými pozberovými zvyškami a reziduálnymi zvyškami dusíka z aplikovaného hnojiva pri hnojení predplodiny. Pestovateľom je známe jarné maximum obsahu anorganického dusíka (Nan) v rozsahu 40 – 60…