Odborná polemika na tému: Základné princípy aplikácie bakteriálnych preparátov

Vychádzajúc z biologickej charakteristiky bakteriálnej kultúry  Rhizobia a Azotobakteru odporúčame pestovateľom akcentovať nasledovné konkrétne poznatky: 1/  mikrobiálne preparáty symbiotickej bakteriálnej kultúry nepatria do kategórie hnojív, predstavujú iba očkovaciu látku (inokulum), ktorá pri pestovaní motýľokvetých rastlín umožňuje racionalizovať dusíkatú výživu porastov. Využitie preparátu v pestovateľskom systéme patrí medzi podporné, doplnkové postupy racionalizácie pestovania plodín, ktoré umožňujú zvýšiť úrodnosť pôdy…

Ochrana vzchádzajúcej repky ozimnej

Vzchádzajúca repka môže byť ohrozená okrem škodcov aj chorobami prenosnými pôdou alebo z napadnutých zvyškov rastlín. Daždivé počasie po sejbe repky môže spôsobiť padanie klíčiacich rastlín. Toto ochorenie je vyvolané množstvom pôdnych patogénov, z nich sú najrozšírenejšie Olpidium brassicae, Pythium debaryanum a Rizoctonia solani. Vhodným prostredím pre ich rozvoj je chlad a dážď, vyššia hustota porastu a nedostatok svetla. Vzchádzajúce rastlinky sú zaškrcované a hynú.…

Vplyv hustoty porastov na výskyt chorôb repky

V posledných rokoch patria biela hniloba a verticíliové vädnutie rastlín k najrozšírenejším hubovým chorobám v porastoch repky ozimnej na Slovensku. Bielu hnilobu spôsobuje patogén Sclerotinia sclerotiorum, ktorý prežíva v pôde skleróciami, z ktorých môže vyrásť mycélium a infikovať korene, prípadne spodnú časť stonky rastlín repky.   Tento typ tzv. myceliárnej infekcie je v porastoch ozimných repiek zriedkavý, ale ak sa vyskytne, spôsobuje…

Európska komisia schválila desať geneticky modifikovaných organizmov

Európska komisia schválila 17. augusta po dôkladnom preskúmaní sedem geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Konkrétne ide o tri druhy kukurice, dva druhy sóje a po jednom druhu repky olejnej a bavlny. Obnovilo schválenie ďalších troch GMO (dvakrát kukurice a jednej repky olejnej). Všetky schválenia sa týkajú použitia v potravinách a krmivách; žiadne z týchto povolení nepokrýva…

Odborná polemika na tému: Symbióza motýľokvetých rastlín s baktériami

Prirodzená symbióza pestovaných plodín s pôdnymi mikroorganizmami vytvára reálne možnosti využitia bakteriálnych kultúr vo forme „bakteriálnych hnojív“ v pestovateľskom systéme. Praktický význam nadobúda predovšetkým symbióza podčeľade motýľokvetých (Papilionacea) s baktériami rodu Rhizobium a Azotobacter, ktorá umožňuje asimiláciu molekulového dusíka (N2) a tvorbu amoniaku (NH3). Existuje symbióza mikroorganizmov aj s botanicky inými druhmi, napríklad pšenica s kultúrou Azospyrilla, avšak ich efekt na výžive…

Deň cukrovej repy

V polovici augusta sa v Seliciach pri Šali uskutočnil Deň cukrovej repy pod záštitou spoločnosti Slovenské Cukrovary, s.r.o. Na políčkach bolo vysiatych 29 odrôd repy cukrovej od 4 osivárskych spoločností. Pestovatelia mali možnosť prezrieť si aj pokusy s niekoľkými variantmi fungicídneho ošetrenia repy, rovnako tak boli pripravené aj pokusné parcelky s odporúčaniami firiem pre listovú výživu porastov. Pestovateľskú…

Choroby tekvicovitých plodín

Pri pozorovaní bežných chorôb tekvicovitých sa zameriavame aj na sledovanie nových karanténnych chorôb, ktoré môžu ohrozovať tekvicovité. Z chorôb sú to najmä virózy a zo škodcov molice, mínerky, strapky a húsenice.   Tobacco ringspot virus [TRSV00] vírus krúžkovitosti tabaku Vírus má pôvod v centrálnej a východnej časti Severnej Ameriky. Výskyty boli hlásené z Ázie, Afriky, Strednej Ameriky a oblasti Karibiku, Južnej Ameriky a Oceánie…

Pripravuje sa európska super pšenica odolná voči chorobám

Rastliny pšenice sú rezistentné na septóriu iba do určitého stupňa vývoja, následne vnútorný regulačný gén deaktivuje túto funkciu a rastlina sa stane citlivou na patogén. Práve tomuto vypnutiu chcú vedci zabrániť pomocou genetického inžinierstva. Vďaka dobre cielenému bodovému zásahu sa tento gén stáva „nečitateľným“ v časti DNA, čakajúcej na kopírovanie, takže si pšenica zachováva ochranu pred septóriami…

Ošetrenie strniska

Posledné agronomické opatrenie na pozberaných plochách obilnín, strukovín a repky je likvidácia burín. Znovu upozorňujem, že používanie glyfosátu ako totálneho herbicídu prináša zdravotné riziká. WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) upozornila, že glyfosát je pravdepodobne pre človeka karcinogénny. Používajte preto klasické zdravotne bezpečné metódy ošetrovania strnísk len mechanickými kultivačnými zásahmi a chemické zásahy obmedzte na minimum. Spoločné pre všetky…

Choroby kukurice

Porasty kukurice kvitnú. Tento rok  sú nevyrovnané, slabé, lokálne je silný výskyt kukuričiara. Poškodenie môže byť vstupnou bránou pre choroby. Prašnú sneť kukuričnú nie je možné potlačiť postrekmi, na jej zneškodnenie slúži morenie osiva. Uvádzam choroby, ktoré je možné zvládnuť aplikáciou foliárnych fungicídov.   Hrdza kukuričná (Puccinia sorgi) je významná v najteplejších oblastiach Slovenska. Napáda najmä porasty kukurice…