Odborná polemika na tému: Úvahy o obmedzovaní aplikácie priemyselných hnojív

Trend redukcie aplikácie dusíkatých hnojív je motivovaný  snahou významne obmedziť straty N a zároveň znížiť tvorbu emisií plynných foriem dusíka (N2O a N2), ktoré sú zodpovedné za tvorbu nežiaduceho skleníkového efektu a fenoménu otepľovania atmosféry. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že vplyv N2O na otepľovanie je 300-násobne účinnejší v porovnaní s CO2. Na základe uvedeného EÚ rozhodla do roku 2030…

Biologická ochrana proti hubovým chorobám

Na katedre ochrany rastlín ČZU Praha sa už niekoľko rokov zaoberáme účinkom aplikácie biologických prípravkov na báze vybraných druhov baktérií a húb a ich vplyvom na život v pôde. Ten je hodnotený predovšetkým podľa zdravotného stavu koreňového systému rastlín. V tomto pokračovaní uvádzame výsledky pokusov s vybranými plodinami.   Cesnak V jesennom období r. 2020 bol založený maloparcelkový pokus u pestovateľa cesnaku…

Spúšťame novú výzvu na projekty pre poľnohospodárov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa výzvu 4.1 pre poľnohospodárov v hodnote 110 miliónov EUR. Informovali o tom na tlačovej konferencii minister Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss. Minister tiež vyzval poľnohospodárov, aby sa prehlásili z výzvy č. 50/PRV/2020 do novovyhlásenej výzvy. Motivovať ich k tomu má zvýšené stropovanie…

Odborná polemika na tému: Predikcia pekárskej kvality zrna pšenice

V ostatnej dobe v celosvetovom rozsahu pre posúdenie kauzality procesov zodpovedných za zdravotný stav organizmu, úrovne produkčného procesu a kvality produkcie sa úspešne využívajú molekulárne markery. Nachádzajú uplatnenie nie iba v zdravotníctve, ale aj v poľnohospodárstve pri hodnotení pekárskej kvality zrna pšenice, ktorá je podmienená obsahom  a komponentnou skladbou lepkových bielkovín tvorených prolamínmi a glutelínmi. Podiel zásobných bielkovín v zrne je dominantný,…

Koľko času a paliva môžete ušetriť obrábaním pôdy bez orby

Dôležité informácie o spotrebe energie a času rôznych pestovateľských systémov priniesol prof. dr hab. Ing. Dariusz Jaskulski z Technickej univerzity v Bydgoszczi počas stretnutia organizovaného Poľským zväzom pestovateľov obilnín „Moderné technológie pestovania chlebového zrna s integrovanou ochranou rastlín“. Požiadavky Zelenej dohody budú klásť väčšiu zodpovednosť na poľnohospodárov, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a klímy. Z tohto dôvodu sa…

Agronomické paradigmy v poňatí Neala Kinseya – autora publikácie „Agronomie v praxi“, vydaná redakciou Naše pole (2021)

Naši pestovatelia majú možnosť zoznámiť sa s pozoruhodnou publikáciou, v ktorej autor predkladá odborne kvalifikovanú analýzu metód a kritérií diagnostiky stavu výživy pre potreby hnojenia pestovaných plodín. Svojím obsahom a rozsahom patrí medzi ojedinelé publikácie v slovenských pomeroch. Oprávnene môžeme konštatovať, že v našom priestore absentuje zrovnateľná publikácia. Poznatky predstavujú mimoriadne hodnotný zdroj agronomických informácií, a preto sú významné ako pre pestovateľov,…

Vláda vymenovala nového štátneho tajomníka MPRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) bude mať nového štátneho tajomníka. Návrh na rokovanie vlády SR predložil minister Samuel Vlčan. Od 1. februára sa funkcie ujme Martin Kováč, ktorý strieda na tejto pozícii Milana Kyseľa. Martin Kováč vyštudoval vodné hospodárstvo krajiny. Dlhé roky sa venuje adaptácii štruktúry krajiny na zmeny klímy, ktorá sa…

Odborná polemika na tému: Názory na význam chemických foriem selénu

Dôležitosť selénu vo výžive ľudí vyplýva z jeho aktívnej  účasti na realizácii enzymatických reakcií eliminácie reaktívnych voľných radikálov. Nízky obsah selénu v pôdach Slovenska spôsobuje jeho deficit v poľnohospodárskych produktoch a potravinách. Obsah Se presahuje priemerné hodnoty, najmä na pôdach (nivné pôdy) riečnych dolín (Váhu, Latorice, Ondavy, Nitry, Hronu, Popradskej kotliny a Podunajskej nížiny), ktoré boli sformované na aluviálnych…

Rast pestovateľských plôch zeleniny v Českej republike spomaľujú menej priaznivé odbytové ceny

Z údajov v situačnej a výhľadovej správy ministerstva zemědelství ČR vyplýva, že produkcia zeleniny určenej pre obchodnú sieť a spracovateľský priemysel v roku 2021 podľa predbežných údajov medziročne vzrástla o 15 568 ton na celkových 244 459 ton. Producenti vlani zeleninu pestovali na 12 066 hektároch, zatiaľ čo o rok skôr polia na trhovú produkciu…

Nové pravidlá pre pesticídy a uhlíkové poľnohopodárstvo v EÚ

Rok 2022 v poľnohospodárskej politike EÚ bude o rokovaniach Komisie s členskými štátmi ohľadom ich agrodotačných plánov. Bude sa opäť hovoriť o používaní pesticídov, no hlavne o herbicíde glyfosát, pretože Komisia bude rozhodovať, či ho európski farmári budú môcť používať aj naďalej.   Ako sa skončí reformná sága Rok 2021 bol konečne tým rokom, kedy…