Problém ekologického hospodárenia sa dá koncentrovať do vzťahu úroda a kvalita verzus dusík.

Morenie osiva ozimných obilnín

Predpokladám, že osivo ozimných obilnín je už namorené a pripravené na sejbu. Výber moridiel proti bežným chorobám obilnín, ktoré sa prenášajú pôdou alebo osivom je naozaj dostačujúci a záleží od chorôb, ktoré v danej oblasti prevažujú. Prašná sneť pšeničná (Ustilago tritici) je v poraste jasne viditeľná už pred klasením žltohnedým sfarbením zástavového listu, ale najviditeľnejšia je hneď po vyklasení. Choré rastliny…

Ďalší krok k ochrane pôdy v Českej republike

Systém ochrany pôdy posilnili v Českej republike novou protieróznou vyhláškou. Jej cieľom je chrániť pôdu pred vodnou eróziou, ktorá ohrozuje až 60 % poľnohospodárskej pôdy. Opatrenia proti vodnej erózii navyše môžu pozitívne ovplyvňovať aj odolnosť pôdy proti veternej erózii (týka sa 14 % poľnohospodárskej pôdy). Protierózna vyhláška umožní kontrolovať a pokutovať poľnohospodárov za nešetrné hospodárenie na pôde. Je aj…

Predpokladá sa, že cena sladovníckeho jačmeňa zostane vysoko nad 200 eurami aj v roku 2022

Analytici predpovedajú, že  ceny sladovníckeho jačmeňa nad úrovňou 200 eur sa budú pohybovať aj v roku 2022. Reflektovať na vývoj na trhu budú musieť aj slovenské sladovne. Tie v roku 2021 plánujú spotrebovať približne 390 000 ton sladovníckeho jačmeňa. „Ceny sladovníckeho jačmeňa akceptovateľnej kvality sa pohybujú od 230 € za tonu, za najvyššiu kvalitu aj viac. Medziročne ide…

Agropolitika bude mať po reforme tretí, sociálny pilier

Kompromisná dohoda o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky zavádza nový sociálny rozmer agropolitiky. Agrodotácie by sa mali vyplácať už len poľnohospodárom, ktorí budú vytvárať dobré pracovné podmienky svojim zamestnancom. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) by po novom už nemala stáť iba na dvoch, tradičných pilieroch: priamych platbách poľnohospodárom a Programe rozvoja vidieka. Tretí pilier agropolitiky sa…

Odborná polemika na tému: Výživa pestovaných plodín minerálnym uhlíkom

Pestovatelia dobre vedia, že úroda pestovaných plodín je dominantne závislá od výkonnosti fotosyntézy, preto všetky agrotechnické opatrenia prioritne smerujú ku vytváraniu optimálnych podmienok pre asimiláciu uhlíka a tvorbu biomasy (úrody). Podiel uhlíka vo výžive plodín je cca 98 %, preto výživa uhlíkom rozhoduje o produkčnej výkonnosti porastu. Vo výžive rastlín zdrojmi uhlíka sú iba anorganické chemické formy…

Príprava slnečnice na zber

Zber slnečnice je sťažený jej vzrastom. Desikácia slnečnice už nie je povolená, účinná látka diquat je zakázaná. Zostalo iba lepenie dozretých úborov slnečnice a na vyschnutie porastov je možné len použitie glyfosátov, ktoré sú vlastne určené na likvidáciu prerastených burín v porastoch slnečnice. Adjuvanty vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) určené na obmedzenie predzberových a zberových…

Odborná polemika na tému: Hnojíme pôdne mikroorganizmy alebo porast?

Výživa zahrňuje zložité procesy príjmu a metabolizmu minerálnych látok (živín), ktoré tvoria integrálnu súčasť výmeny látok a energie medzi organizmom a prostredím. Hnojením vytvárame súlad medzi biologickými potrebami porastu na živiny a prístupnými zdrojmi živín v pôde. Hnojením eliminujeme  deficit prístupných živín v pôde, čo do množstva a chemickej formy, ale aj ich vzájomného pomeru. Občas sme konfrontovaní s agronomicky neprimeranými…